ὑπομεμενηκότα
Englishman's Concordance
ὑπομεμενηκότα (hypomemenēkota) — 1 Occurrence

Hebrews 12:3 V-RPA-AMS
GRK: τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν
NAS: For consider Him who has endured such
KJV: consider him that endured such
INT: him who so great has endured from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page