5288. ὑποστέλλω (hupostelló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5288. ὑποστέλλω (hupostelló) — 4 Occurrences

Acts 20:20 V-AIM-1S
GRK: ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων
NAS: how I did not shrink from declaring
KJV: [And] how I kept back nothing
INT: how nothing I kept back of what is profitable

Acts 20:27 V-AIM-1S
GRK: οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ
NAS: For I did not shrink from declaring
KJV: I have not shunned to declare unto you
INT: not indeed I kept back not

Galatians 2:12 V-IIA-3S
GRK: δὲ ἦλθον ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν
NAS: they came, he [began] to withdraw and hold
KJV: they were come, he withdrew and
INT: moreover they came he was drawing back and was separating

Hebrews 10:38 V-ASM-3S
GRK: καὶ ἐὰν ὑποστείληται οὐκ εὐδοκεῖ
NAS: AND IF HE SHRINKS BACK, MY SOUL
KJV: but if [any man] draw back, my soul
INT: and if he draw back not delights

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page