ὑπομονῆς
Englishman's Concordance
ὑπομονῆς (hypomonēs) — 8 Occurrences

Romans 8:25 N-GFS
GRK: ἐλπίζομεν δι' ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα
NAS: we do not see, with perseverance we wait eagerly
KJV: with patience wait for
INT: we hope for in patience we await

Romans 15:4 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ
NAS: that through perseverance and the encouragement
KJV: we through patience and comfort
INT: through endurance and through

Romans 15:5 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς
NAS: who gives perseverance and encouragement
KJV: the God of patience and
INT: God of endurance and

1 Thessalonians 1:3 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος
NAS: of love and steadfastness of hope
KJV: of love, and patience of hope in our
INT: and the endurance of hope

2 Thessalonians 1:4 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ
NAS: of God for your perseverance and faith
KJV: for your patience and faith
INT: for the endurance of you and

Hebrews 10:36 N-GFS
GRK: ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε
NAS: need of endurance, so
KJV: need of patience, that,
INT: endurance indeed you have

Hebrews 12:1 N-GFS
GRK: ἁμαρτίαν δι' ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν
NAS: us, and let us run with endurance the race
KJV: with patience the race
INT: sin with endurance we should run the

Revelation 3:10 N-GFS
GRK: λόγον τῆς ὑπομονῆς μου κἀγώ
NAS: the word of My perseverance, I also
KJV: of my patience, I also
INT: word of the patient endurance of me I also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page