5303. ὑστέρημα (husteréma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5303. ὑστέρημα (husteréma) — 9 Occurrences

Luke 21:4 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα
NAS: into the offering; but she out of her poverty put
KJV: of her penury hath cast in all
INT: out of the poverty of her all

1 Corinthians 16:17 N-ANS
GRK: τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν
NAS: they have supplied what was lacking on your part.
KJV: for that which was lacking on your part
INT: your deficiency these filled up

2 Corinthians 8:14 N-ANS
GRK: τὸ ἐκείνων ὑστέρημα ἵνα καὶ
NAS: your abundance [being a] [supply] for their need, so
KJV: their want, that
INT: the of those need that also

2 Corinthians 8:14 N-ANS
GRK: τὸ ὑμῶν ὑστέρημα ὅπως γένηται
KJV: your want: that
INT: this of you need so that there should be

2 Corinthians 9:12 N-ANP
GRK: προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων
NAS: fully supplying the needs of the saints,
KJV: supplieth the want of the saints,
INT: completely filling up the needs of the saints

2 Corinthians 11:9 N-ANS
GRK: τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν
NAS: they fully supplied my need, and in everything
KJV: for that which was lacking to me
INT: indeed [the] need of me completely filled up

Philippians 2:30 N-ANS
GRK: τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός
NAS: to complete what was deficient in your service
KJV: supply your lack of service toward
INT: the of you lack of the toward

Colossians 1:24 N-ANP
GRK: ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων
NAS: up what is lacking in Christ's
KJV: fill up that which is behind of the afflictions
INT: I am filling up that which is lacking of the tribulations

1 Thessalonians 3:10 N-ANP
GRK: καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως
NAS: and may complete what is lacking in your faith?
KJV: might perfect that which is lacking in your
INT: to supply the things lacking in [the] faith

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page