5302. ὑστερέω (hustereó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5302. ὑστερέω (hustereó) — 16 Occurrences

Matthew 19:20 V-PIA-1S
GRK: τί ἔτι ὑστερῶ
NAS: I have kept; what am I still lacking?
KJV: youth up: what lack I yet?
INT: what yet lack I

Mark 10:21 V-PIA-3S
GRK: Ἕν σε ὑστερεῖ ὕπαγε ὅσα
NAS: to him, One thing you lack: go
KJV: thou lackest: go thy way,
INT: One thing to you is lacking go as much as

Luke 15:14 V-PNM/P
GRK: αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι
NAS: and he began to be impoverished.
KJV: he began to be in want.
INT: he began to be in need

Luke 22:35 V-AIA-2P
GRK: μή τινος ὑστερήσατε οἱ δὲ
NAS: and sandals, you did not lack anything,
KJV: shoes, lacked ye any thing? And
INT: not anything did you lack and

John 2:3 V-APA-GMS
GRK: καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει
NAS: When the wine ran out, the mother
KJV: And when they wanted wine, the mother
INT: And having been deficient of wine says

Romans 3:23 V-PIM/P-3P
GRK: ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης
NAS: have sinned and fall short of the glory
KJV: and come short of the glory
INT: sinned and come short of the glory

1 Corinthians 1:7 V-PNM/P
GRK: ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ
NAS: so that you are not lacking in any
KJV: So that ye come behind in no
INT: you not are lacking in not one

1 Corinthians 8:8 V-PIM/P-1P
GRK: μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα οὔτε ἐὰν
NAS: we are neither the worse if
KJV: we eat not, are we the worse.
INT: not we might eat do we come short neither if

1 Corinthians 12:24 V-PPM/P-DMS
GRK: σῶμα τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς
NAS: honor to that [member] which lacked,
KJV: honour to that [part] which lacked:
INT: body to [parts] that being deficient more abundant having given

2 Corinthians 11:5 V-RNA
GRK: γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν
NAS: myself not in the least inferior to the most eminent
KJV: not a whit behind the very
INT: for in nothing to have been behind those most eminent

2 Corinthians 11:9 V-APP-NMS
GRK: ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα
NAS: and when I was present with you and was in need, I was not a burden
KJV: you, and wanted, I was chargeable
INT: you and having been in need not I did burden

2 Corinthians 12:11 V-AIA-1S
GRK: οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν
NAS: respect was I inferior to the most eminent
KJV: in nothing am I behind the very chiefest
INT: none indeed I was behind those most eminent

Philippians 4:12 V-PNM/P
GRK: περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι
NAS: of having abundance and suffering need.
KJV: to abound and to suffer need.
INT: to abound and to be deficient

Hebrews 4:1 V-RNA
GRK: ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι
NAS: of you may seem to have come short of it.
KJV: you should seem to come short of it.
INT: of you to come short

Hebrews 11:37 V-PPM/P-NMP
GRK: αἰγείοις δέρμασιν ὑστερούμενοι θλιβόμενοι κακουχούμενοι
NAS: in goatskins, being destitute, afflicted,
KJV: goatskins; being destitute, afflicted,
INT: goats' skins being destitute being oppressed being mistreated

Hebrews 12:15 V-PPA-NMS
GRK: μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς
NAS: one comes short of the grace
KJV: lest any man fail of the grace
INT: lest any lack from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page