5357. φιάλη (phialé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5357. φιάλη (phialé) — 12 Occurrences

Revelation 5:8 N-AFP
GRK: κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας
NAS: and golden bowls full
KJV: and golden vials full of odours,
INT: harps and bowls golden full

Revelation 15:7 N-AFP
GRK: ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας
NAS: seven golden bowls full of the wrath
KJV: seven golden vials full of the wrath
INT: angels seven bowls golden full

Revelation 16:1 N-AFP
GRK: τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ
NAS: the seven bowls of the wrath
KJV: pour out the vials of the wrath
INT: the seven bowls of the fury

Revelation 16:2 N-AFS
GRK: ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς
NAS: and poured out his bowl on the earth;
KJV: poured out his vial upon the earth;
INT: poured out the bowl of him onto

Revelation 16:3 N-AFS
GRK: ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς
NAS: [angel] poured out his bowl into the sea,
KJV: poured out his vial upon the sea;
INT: poured out the bowl of him into

Revelation 16:4 N-AFS
GRK: ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς
NAS: [angel] poured out his bowl into the rivers
KJV: poured out his vial upon the rivers
INT: poured out the bowl of him into

Revelation 16:8 N-AFS
GRK: ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: [angel] poured out his bowl upon the sun,
KJV: poured out his vial upon the sun;
INT: poured out the bowl of him upon

Revelation 16:10 N-AFS
GRK: ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: [angel] poured out his bowl on the throne
KJV: poured out his vial upon the seat
INT: poured out the bowl of him upon

Revelation 16:12 N-AFS
GRK: ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: [angel] poured out his bowl on the great
KJV: poured out his vial upon the great
INT: poured out the bowl of him upon

Revelation 16:17 N-AFS
GRK: ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: [angel] poured out his bowl upon the air,
KJV: poured out his vial into the air;
INT: poured out the bowl of him into

Revelation 17:1 N-AFP
GRK: τὰς ἑπτὰ φιάλας καὶ ἐλάλησεν
NAS: who had the seven bowls came and spoke
KJV: had the seven vials, and talked
INT: the seven bowls and spoke

Revelation 21:9 N-AFP
GRK: τὰς ἑπτὰ φιάλας τῶν γεμόντων
NAS: the seven bowls full
KJV: had the seven vials full of the seven
INT: the seven bowls full

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page