5483. χαρίζομαι (charizomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5483. χαρίζομαι (charizomai) — 23 Occurrences

Luke 7:21 V-AIM-3S
GRK: τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν
NAS: spirits; and He gave sight
KJV: [that were] blind he gave sight.
INT: to blind many he granted to see

Luke 7:42 V-AIM-3S
GRK: ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο τίς οὖν
NAS: to repay, he graciously forgave them both.
KJV: to pay, he frankly forgave them both.
INT: to pay both he forgave which therefore

Luke 7:43 V-AIM-3S
GRK: τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο ὁ δὲ
NAS: the one whom he forgave more.
KJV: [he], to whom he forgave most.
INT: the most he forgave And

Acts 3:14 V-ANP
GRK: ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν
NAS: for a murderer to be granted to you,
KJV: a murderer to be granted unto you;
INT: a man a murderer to be granted to you

Acts 25:11 V-ANM
GRK: δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι
NAS: can hand me over to them. I appeal
KJV: no man may deliver me unto them.
INT: can to them give up To Ceasar I appeal

Acts 25:16 V-PNM/P
GRK: ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον
NAS: of the Romans to hand over any
KJV: of the Romans to deliver any
INT: a custom with Romans to give up any man

Acts 27:24 V-RIM/P-3S
GRK: καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι ὁ
NAS: God has granted you all
KJV: lo, God hath given thee all
INT: and Behold has granted to you

Romans 8:32 V-FIM-3S
GRK: πάντα ἡμῖν χαρίσεται
NAS: will He not also with Him freely give us all things?
KJV: him also freely give us all things?
INT: all us will he grant

1 Corinthians 2:12 V-APP-ANP
GRK: τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν
NAS: that we may know the things freely given to us by God,
KJV: we might know the things that are freely given to us
INT: God having been granted to us

2 Corinthians 2:7 V-ANM
GRK: μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι
NAS: you should rather forgive and comfort
KJV: [ought] rather to forgive [him], and
INT: rather you should forgive and encourage

2 Corinthians 2:10 V-PIM/P-2P
GRK: δέ τι χαρίζεσθε κἀγώ καὶ
NAS: whom you forgive anything,
KJV: To whom ye forgive any thing, I
INT: moreover anything you forgive and I also

2 Corinthians 2:10 V-RIM/P-1S
GRK: ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι εἴ τι
NAS: what I have forgiven, if
KJV: for if I forgave any thing, to whom
INT: I to whom I have forgiven if anything

2 Corinthians 2:10 V-RIM/P-1S
GRK: εἴ τι κεχάρισμαι δι' ὑμᾶς
NAS: if I have forgiven anything,
KJV: to whom I forgave [it], for your sakes
INT: if anything I have forgiven [is] for sake of you

2 Corinthians 12:13 V-AMM-2P
GRK: κατενάρκησα ὑμῶν χαρίσασθέ μοι τὴν
NAS: did not become a burden to you? Forgive me this
KJV: burdensome to you? forgive me this
INT: did burden you Forgive me the

Galatians 3:18 V-RIM/P-3S
GRK: δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός
NAS: but God has granted it to Abraham
KJV: but God gave [it] to Abraham by
INT: through a promise granted [it] God

Ephesians 4:32 V-PPM/P-NMP
GRK: χρηστοί εὔσπλαγχνοι χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς
NAS: tender-hearted, forgiving each other,
KJV: tenderhearted, forgiving one another,
INT: kind tender-hearted forgiving each other as

Ephesians 4:32 V-AIM-3S
GRK: ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν
NAS: in Christ also has forgiven you.
KJV: Christ's sake hath forgiven you.
INT: in Christ forgave you

Philippians 1:29 V-AIP-3S
GRK: ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ
NAS: For to you it has been granted for Christ's
KJV: unto you it is given in the behalf
INT: because to you it was granted concerning

Philippians 2:9 V-AIM-3S
GRK: ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ
NAS: highly exalted Him, and bestowed on Him the name
KJV: him, and given him a name
INT: highly exalted and granted to him a

Colossians 2:13 V-APM-NMS
GRK: σὺν αὐτῷ χαρισάμενος ἡμῖν πάντα
NAS: He made you alive together with Him, having forgiven us all
KJV: with him, having forgiven you all
INT: with him having forgiven us all

Colossians 3:13 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν
NAS: with one another, and forgiving each other,
KJV: and forgiving one another,
INT: one another and forgiving each other if

Colossians 3:13 V-AIM-3S
GRK: ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως
NAS: just as the Lord forgave you, so also
KJV: even as Christ forgave you, so
INT: the Lord forgave you so

Philemon 1:22 V-FIP-1S
GRK: προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν
NAS: your prayers I will be given to you.
KJV: prayers I shall be given unto you.
INT: prayers of you I will be granted to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page