5562. χωρέω (chóreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5562. χωρέω (chóreó) — 10 Occurrences

Matthew 15:17 V-PIA-3S
GRK: τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς
NAS: into the mouth passes into the stomach,
KJV: at the mouth goeth into the belly,
INT: the belly goes and to

Matthew 19:11 V-PIA-3P
GRK: Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον
NAS: to them, Not all men [can] accept this
KJV: All [men] cannot receive this saying,
INT: Not all receive the statement

Matthew 19:12 V-PNA
GRK: ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω
NAS: He who is able to accept [this], let him accept
KJV: He that is able to receive [it], let him receive
INT: He who is able to receive [it] let him receive [it]

Matthew 19:12 V-PMA-3S
GRK: δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω
NAS: to accept [this], let him accept [it].
KJV: to receive [it], let him receive [it].
INT: is able to receive [it] let him receive [it]

Mark 2:2 V-PNA
GRK: ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ
NAS: that there was no longer room, not even
KJV: no room to receive [them], no, not so much
INT: so that no more to have space not even

John 2:6 V-PPA-NFP
GRK: Ἰουδαίων κείμεναι χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς
NAS: custom of purification, containing twenty
KJV: of the Jews, containing two
INT: Jews standing having space for metretae

John 8:37 V-PIA-3S
GRK: ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν
NAS: Me, because My word has no place
KJV: hath no place in you.
INT: my not has space in you

John 21:25 V-FNA
GRK: τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα
NAS: itself would not contain the books
KJV: could not contain the books
INT: the world would contain the written

2 Corinthians 7:2 V-AMA-2P
GRK: Χωρήσατε ἡμᾶς οὐδένα
NAS: Make room for us [in your hearts]; we wronged
KJV: Receive us; we have wronged
INT: Receive us no one

2 Peter 3:9 V-ANA
GRK: εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι
NAS: but for all to come to repentance.
KJV: that all should come to
INT: to repentance to come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page