5574. ψεύδομαι (pseudomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5574. ψεύδομαι (pseudomai) — 12 Occurrences

Matthew 5:11 V-PPM/P-NMP
GRK: καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ
NAS: you and persecute you, and falsely say
KJV: against you falsely, for my sake.
INT: against you lying on account of me

Acts 5:3 V-ANM
GRK: καρδίαν σου ψεύσασθαί σε τὸ
NAS: your heart to lie to the Holy
KJV: thine heart to lie to the Holy Ghost,
INT: heart of you to lie to [for] you the

Acts 5:4 V-AIM-2S
GRK: τοῦτο οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ
NAS: in your heart? You have not lied to men
KJV: thou hast not lied unto men, but
INT: this not You did lie to men but

Romans 9:1 V-PIM/P-1S
GRK: Χριστῷ οὐ ψεύδομαι συμμαρτυρούσης μοι
NAS: in Christ, I am not lying, my conscience
KJV: in Christ, I lie not, my
INT: Christ not I lie bearing witness with me

2 Corinthians 11:31 V-PIM/P-1S
GRK: ὅτι οὐ ψεύδομαι
NAS: forever, knows that I am not lying.
KJV: knoweth that I lie not.
INT: that not I do lie

Galatians 1:20 V-PIM/P-1S
GRK: ὅτι οὐ ψεύδομαι
NAS: you before God that I am not lying.)
KJV: God, I lie not.
INT: not I lie

Colossians 3:9 V-PMM-2P
GRK: μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους
NAS: Do not lie to one another,
KJV: Lie not one to another,
INT: not Do lie to one another

1 Timothy 2:7 V-PIM/P-1S
GRK: λέγω οὐ ψεύδομαι διδάσκαλος ἐθνῶν
NAS: the truth, I am not lying) as a teacher
KJV: in Christ, [and] lie not;) a teacher
INT: I speak not I do lie a teacher of [the] Gentiles

Hebrews 6:18 V-ANM
GRK: οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι τὸν θεόν
NAS: for God to lie, we who have taken refuge
KJV: for God to lie, we might have
INT: which [it was] impossible to lie [for] God

James 3:14 V-PMM-2P
GRK: κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς
NAS: do not be arrogant and [so] lie against
KJV: not, and lie not against the truth.
INT: do boast against and lie against the

1 John 1:6 V-PIM/P-1P
GRK: σκότει περιπατῶμεν ψευδόμεθα καὶ οὐ
NAS: in the darkness, we lie and do not practice
KJV: in darkness, we lie, and do
INT: darkness should walk we lie and not

Revelation 3:9 V-PIM/P-3P
GRK: εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται ἰδοὺ ποιήσω
NAS: that they are Jews and are not, but lie-- I will make
KJV: not, but do lie; behold, I will make
INT: are but do lie Behold I will cause

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page