Revelation 3:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3708 [e]ἰδοὺ
idou
Behold,V-AMA-2S
1325 [e]διδῶ
didō
I giveV-PSA-1S
1537 [e]ἐκ
ek
[those] fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
4864 [e]συναγωγῆς
synagōgēs
synagogueN-GFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
4567 [e]Σατανᾶ,
Satana
of Satan—N-GMS
3588 [e]τῶν
tōn
thoseArt-GMP
3004 [e]λεγόντων
legontōn
declaringV-PPA-GMP
1438 [e]ἑαυτοὺς
heautous
themselvesRefPro-AM3P
2453 [e]Ἰουδαίους
Ioudaious
JewsAdj-AMP
1510 [e]εἶναι,
einai
to be,V-PNA
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]εἰσὶν
eisin
are,V-PIA-3P
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
5574 [e]ψεύδονται·
pseudontai
they lie—V-PIM/P-3P
3708 [e]ἰδοὺ
idou
behold,V-AMA-2S
4160 [e]ποιήσω
poiēsō
I will causeV-FIA-1S
846 [e]αὐτοὺς
autous
themPPro-AM3P
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
2240 [e]ἥξουσιν
hēxousin
they will comeV-FIA-3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4352 [e]προσκυνήσουσιν
proskynēsousin
will worshipV-FIA-3P
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
beforePrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
4228 [e]ποδῶν
podōn
feetN-GMP
4771 [e]σου,
sou
of you,PPro-G2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1097 [e]γνῶσιν
gnōsin
they shall knowV-ASA-3P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
25 [e]ἠγάπησά
ēgapēsa
have lovedV-AIA-1S
4771 [e]σε.
se
you.PPro-A2S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:9 Greek NT: Nestle 1904
ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται, ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἰδού, δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἴναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδού, ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξωσιν καὶ προσκυνήσωσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἠγάπησά σε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁράω δίδωμι ἐκ ὁ συναγωγή ὁ Σατανᾶς ὁ λέγω ἑαυτοῦ Ἰουδαῖος εἰμί καί οὐ εἰμί ἀλλά ψεύδομαι ὁράω ποιέω αὐτός ἵνα ἥκω καί προσκυνέω ἐνώπιον ὁ πούς σύ καί γινώσκω ὅτι ἐγώ ἀγαπάω σύ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἰδοὺ διδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς, ἵνα ἥξωσι καὶ προσκυνήσωσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἰδού, διδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται ἰδού, ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξωσιν καὶ προσκυνήσωσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε

Revelation 3:9 Hebrew Bible
הנני נתן אנשים מכנסית השטן האמרים יהודים אנחנו ואינם כי כזבים המה הנני עשה אשר יבאו להשתחות לפני רגליך וידעו כי אני אהבתיך׃

Revelation 3:9 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܕܤܛܢܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܡܕܓܠܝܢ ܗܐ ܐܥܒܕ ܠܗܘܢ ܕܢܐܬܘܢ ܘܢܤܓܕܘܢ ܩܕܡ ܪܓܠܝܟ ܘܢܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܐܚܒܬܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Behold, I will cause those of the synagogue of Satan, who say that they are Jews and are not, but lie-- I will make them come and bow down at your feet, and make them know that I have loved you.

King James Bible
Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.

Holman Christian Standard Bible
Take note! I will make those from the synagogue of Satan, who claim to be Jews and are not, but are lying--note this--I will make them come and bow down at your feet, and they will know that I have loved you.
Treasury of Scripture Knowledge

the synagogue. See on ch.

Revelation 2:9 I know your works, and tribulation, and poverty, (but you are rich) …

I will make them to.

Exodus 11:8 And all these your servants shall come down to me, and bow down themselves …

Exodus 12:30-32 And Pharaoh rose up in the night, he, and all his servants, and all …

1 Samuel 2:36 And it shall come to pass…

Esther 8:17 And in every province, and in every city, wherever the king's commandment …

Job 42:8-10 Therefore take to you now seven bullocks and seven rams, and go to …

Isaiah 49:23 And kings shall be your nursing fathers, and their queens your nursing …

Isaiah 60:14 The sons also of them that afflicted you shall come bending to you…

Zechariah 8:20-23 Thus said the LORD of hosts; It shall yet come to pass, that there …

Acts 16:37-39 But Paul said to them, They have beaten us openly uncondemned, being …

Links
Revelation 3:9Revelation 3:9 NIVRevelation 3:9 NLTRevelation 3:9 ESVRevelation 3:9 NASBRevelation 3:9 KJVRevelation 3:9 Bible AppsRevelation 3:9 Biblia ParalelaRevelation 3:9 Chinese BibleRevelation 3:9 French BibleRevelation 3:9 German BibleBible Hub
Revelation 3:8
Top of Page
Top of Page