5623. ὠφελέω (ópheleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5623. ὠφελέω (ópheleó) — 15 Occurrences

Matthew 15:5 V-ASP-2S
GRK: ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς
NAS: I have that would help you has been given
KJV: whatsoever thou mightest be profited by me;
INT: by me you might be profited

Matthew 16:26 V-FIP-3S
GRK: τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν
NAS: For what will it profit a man if
KJV: is a man profited, if
INT: what indeed is profited a man if

Matthew 27:24 V-PIA-3S
GRK: ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον
NAS: saw that he was accomplishing nothing,
KJV: saw that he could prevail nothing, but
INT: that nothing it availed but rather

Mark 5:26 V-APP-NFS
GRK: καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον
NAS: that she had and was not helped at all,
KJV: was nothing bettered, but rather
INT: and in no way having benefited but rather

Mark 7:11 V-ASP-2S
GRK: ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς
NAS: I have that would help you is Corban
KJV: whatsoever thou mightest be profited by me;
INT: from me you might be profited by

Mark 8:36 V-PIA-3S
GRK: τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι
NAS: For what does it profit a man to gain
KJV: For what shall it profit a man, if
INT: what indeed shall it profit a man if he gain

Luke 9:25 V-PIM/P-3S
GRK: τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας
NAS: is a man profited if he gains
KJV: a man advantaged, if he gain
INT: what indeed is profited a man having gained

John 6:63 V-PIA-3S
GRK: σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν τὰ
NAS: the flesh profits nothing;
KJV: the flesh profiteth nothing:
INT: flesh not profits nothing the

John 12:19 V-PIA-2P
GRK: ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν ἴδε
NAS: You see that you are not doing any
KJV: how ye prevail nothing?
INT: that not you gain nothing Behold

Romans 2:25 V-PIA-3S
GRK: μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον
NAS: circumcision is of value if
KJV: verily profiteth, if
INT: indeed profits if [the] law

1 Corinthians 13:3 V-PIM/P-1S
GRK: ἔχω οὐδὲν ὠφελοῦμαι
NAS: love, it profits me nothing.
KJV: not charity, it profiteth me nothing.
INT: have nothing I am profited

1 Corinthians 14:6 V-FIA-1S
GRK: τί ὑμᾶς ὠφελήσω ἐὰν μὴ
NAS: what will I profit you unless
KJV: what shall I profit you,
INT: what you will I profit if not

Galatians 5:2 V-FIA-3S
GRK: ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει
NAS: Christ will be of no benefit to you.
KJV: Christ shall profit you
INT: you nothing will profit

Hebrews 4:2 V-AIA-3S
GRK: ἀλλ' οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος
NAS: they heard did not profit them, because it was not united
KJV: did not profit them, not
INT: but not did profit the word

Hebrews 13:9 V-AIP-3P
GRK: οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες
NAS: who were so occupied were not benefited.
KJV: not profited them that have been occupied
INT: which not were profited those who walked [therein]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page