572. ἁπλότης (haplotés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 572. ἁπλότης (haplotés) — 8 Occurrences

Romans 12:8 N-DFS
GRK: μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι ὁ προϊστάμενος
NAS: he who gives, with liberality; he who leads,
KJV: [let him do it] with simplicity; he that ruleth,
INT: imparts in simplicity he that takes the lead

2 Corinthians 1:12 N-DFS
GRK: ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ
INT: that in simplicity and sincerity

2 Corinthians 8:2 N-GFS
GRK: πλοῦτος τῆς ἁπλότητος αὐτῶν
NAS: in the wealth of their liberality.
KJV: the riches of their liberality.
INT: riches the generosity of them

2 Corinthians 9:11 N-AFS
GRK: εἰς πᾶσαν ἁπλότητα ἥτις κατεργάζεται
NAS: for all liberality, which
KJV: to all bountifulness, which causeth
INT: to all generousity which produces

2 Corinthians 9:13 N-DFS
GRK: χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας
NAS: of Christ and for the liberality of your contribution
KJV: and for [your] liberal distribution
INT: of Christ and generousity of the participation

2 Corinthians 11:3 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς
NAS: will be led astray from the simplicity and purity
KJV: from the simplicity that is in
INT: from the simplicity and the

Ephesians 6:5 N-DFS
GRK: τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας
NAS: and trembling, in the sincerity of your heart,
KJV: in singleness of your
INT: trembling in sincerity of the heart

Colossians 3:22 N-DFS
GRK: ἀλλ' ἐν ἁπλότητι καρδίας φοβούμενοι
NAS: as those who [merely] please men, but with sincerity of heart,
KJV: but in singleness of heart, fearing
INT: but in sincerity of heart fearing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page