ἀπ'
Englishman's Concordance
ἀπ' (ap') — 126 Occurrences

Matthew 7:23 Prep
GRK: ὑμᾶς ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ
KJV: you: depart from me, ye that work
INT: you depart you from me those who

Matthew 8:30 Prep
GRK: δὲ μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη
KJV: a good way off from them
INT: moreover far off from them a herd

Matthew 9:15 Prep
GRK: ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ
KJV: shall be taken from them,
INT: when will have been taken away from them the

Matthew 11:29 Prep
GRK: καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι
KJV: and learn of me; for
INT: and learn from me for

Matthew 13:12 Prep
GRK: ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
KJV: hath not, from him shall be taken away
INT: he has will be taken away from him

Matthew 15:8 Prep
GRK: πόρρω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ
KJV: is far from me.
INT: far is away from me

Matthew 17:18 Prep
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ τὸ
KJV: he departed out of him: and
INT: and went out from him the

Matthew 19:4 Prep
GRK: ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχῆς ἄρσεν
KJV: made [them] at the beginning
INT: he who having created [them] from [the] beginning male

Matthew 19:8 Prep
GRK: γυναῖκας ὑμῶν ἀπ' ἀρχῆς δὲ
KJV: wives: but from the beginning it was
INT: wives of you from [the] beginning however

Matthew 20:20 Prep
GRK: αἰτοῦσά τι ἀπ' αὐτοῦ
INT: asking something from him

Matthew 22:46 Prep
GRK: ἐτόλμησέν τις ἀπ' ἐκείνης τῆς
KJV: durst any [man] from that day
INT: dared anyone from that the

Matthew 23:39 Prep
GRK: με ἴδητε ἀπ' ἄρτι ἕως
KJV: see me henceforth, till ye shall say,
INT: me shall you see from now until

Matthew 24:21 Prep
GRK: οὐ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς κόσμου
NAS: as has not occurred since the beginning
KJV: not since the beginning
INT: not has been from [the] beginning of [the] world

Matthew 24:31 Prep
GRK: τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἄκρων οὐρανῶν
KJV: the four winds, from one end of heaven
INT: four winds from [the] extremities of the heavens

Matthew 25:28 Prep
GRK: ἄρατε οὖν ἀπ' αὐτοῦ τὸ
KJV: therefore the talent from him, and
INT: Take therefore from him the

Matthew 25:29 Prep
GRK: ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
KJV: but from him
INT: he has will be taken from him

Matthew 25:32 Prep
GRK: ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων ὥσπερ
KJV: them one from another, as
INT: he will separate them from one another as

Matthew 25:41 Prep
GRK: εὐωνύμων Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ
KJV: Depart from me,
INT: [the] left Go from me those

Matthew 26:29 Prep
GRK: μὴ πίω ἀπ' ἄρτι ἐκ
KJV: not drink henceforth of this
INT: not will I drink from now of

Matthew 26:39 Prep
GRK: ἐστιν παρελθάτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ
KJV: cup pass from me: nevertheless
INT: it is let pass from me the

Matthew 26:64 Prep
GRK: λέγω ὑμῖν ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε
NAS: I tell you, hereafter you will see
INT: I say to you from now you will see

Matthew 27:51 Prep
GRK: ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ' ἄνωθεν ἕως
KJV: in twain from the top to
INT: temple was torn from top to

Mark 1:42 Prep
GRK: εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ ἡ
KJV: the leprosy departed from him, and
INT: immediately departed from of him the

Mark 2:20 Prep
GRK: ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ
KJV: shall be taken away from them,
INT: when will have been taken away from them the

Mark 2:21 Prep
GRK: τὸ πλήρωμα ἀπ' αὐτοῦ τὸ
INT: the filling up [piece] hereafter of it

Mark 4:25 Prep
GRK: ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
KJV: hath not, from him shall be taken
INT: he has will be taken from him

Mark 7:4 Prep
GRK: καὶ ἀπ' ἀγορᾶς ἐὰν
KJV: And [when they come] from the market,
INT: and [on coming] from the market if

Mark 7:6 Prep
GRK: πόρρω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ
KJV: is far from me.
INT: far is far away from me

Mark 13:19 Prep
GRK: γέγονεν τοιαύτη ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως
NAS: as has not occurred since the beginning
KJV: not from the beginning
INT: has been the like from [the] beginning of creation

Mark 13:27 Prep
GRK: τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἄκρου γῆς
KJV: winds, from the uttermost part
INT: four winds from [the] extremity of earth

Mark 14:35 Prep
GRK: ἐστιν παρέλθῃ ἀπ' αὐτοῦ ἡ
KJV: the hour might pass from him.
INT: it is might pass from him the

Mark 14:36 Prep
GRK: ποτήριον τοῦτο ἀπ' ἐμοῦ ἀλλ'
KJV: this cup from me: nevertheless
INT: cup this from me but

Mark 15:21 Prep
GRK: Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ τὸν
KJV: coming out of the country,
INT: of Cyrene coming from the country the

Mark 15:38 Prep
GRK: εἰς δύο ἀπ' ἄνωθεν ἕως
KJV: in twain from the top to
INT: into two from top to

Luke 1:2 Prep
GRK: ἡμῖν οἱ ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται
KJV: which from the beginning
INT: to us they from [the] beginning eyewitnesses

Luke 1:38 Prep
GRK: καὶ ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῆς ὁ
KJV: the angel departed from her.
INT: And departed from her the

Luke 1:70 Prep
GRK: τῶν ἁγίων ἀπ' αἰῶνος προφητῶν
KJV: which have been since the world began:
INT: the holy of old prophets

Luke 2:15 Prep
GRK: ὡς ἀπῆλθον ἀπ' αὐτῶν εἰς
KJV: were gone away from them
INT: as departing from them into

Luke 4:13 Prep
GRK: διάβολος ἀπέστη ἀπ' αὐτοῦ ἄχρι
KJV: he departed from him
INT: devil departed from him until

Luke 4:35 Prep
GRK: καὶ ἔξελθε ἀπ' αὐτοῦ καὶ
KJV: he came out of him,
INT: and come forth out of him And

Luke 4:35 Prep
GRK: μέσον ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ μηδὲν
INT: midst came out from him in nothing

Luke 4:42 Prep
GRK: μὴ πορεύεσθαι ἀπ' αὐτῶν
KJV: that he should not depart from them.
INT: not to go from them

Luke 5:2 Prep
GRK: δὲ ἁλιεῖς ἀπ' αὐτῶν ἀποβάντες
KJV: were gone out of them,
INT: but [the] fishermen from them having gone out

Luke 5:8 Prep
GRK: λέγων Ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι
KJV: saying, Depart from me; for
INT: saying Depart from me for

Luke 5:13 Prep
GRK: λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ
KJV: the leprosy departed from him.
INT: leprosy departed from him

Luke 5:35 Prep
GRK: ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ
KJV: shall be taken away from them,
INT: when shall be taken away from them the

Luke 6:13 Prep
GRK: καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ' αὐτῶν δώδεκα
KJV: disciples: and of them he chose
INT: and having chosen out from them twelve

Luke 8:18 Prep
GRK: ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
KJV: hath not, from him shall be taken
INT: to have will be taken from him

Luke 8:37 Prep
GRK: Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ' αὐτῶν ὅτι
KJV: him to depart from them; for
INT: Gerasenes to depart from them for

Luke 8:43 Prep
GRK: οὐκ ἴσχυσεν ἀπ' οὐδενὸς θεραπευθῆναι
INT: neither could by no one be healed

Luke 8:46 Prep
GRK: δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ' ἐμοῦ
KJV: that virtue is gone out of me.
INT: power went out from me

Luke 9:33 Prep
GRK: διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ' αὐτοῦ εἶπεν
KJV: they departed from him, Peter
INT: departed these from him said

Luke 9:39 Prep
GRK: μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ' αὐτοῦ συντρῖβον
KJV: hardly departeth from him.
INT: with difficulty departs from him bruising

Luke 9:45 Prep
GRK: ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ' αὐτῶν ἵνα
KJV: it was hid from them, that
INT: it was veiled from them that

Luke 12:58 Prep
GRK: ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ' αὐτοῦ μή
KJV: that thou mayest be delivered from him;
INT: earnestness to be set free from him not

Luke 13:27 Prep
GRK: ἐστέ ἀπόστητε ἀπ' ἐμοῦ πάντες
KJV: ye are; depart from me, all
INT: you are depart from me all [you]

Luke 16:3 Prep
GRK: τὴν οἰκονομίαν ἀπ' ἐμοῦ σκάπτειν
KJV: taketh away from me
INT: the management from me To dig

Luke 17:29 Prep
GRK: καὶ θεῖον ἀπ' οὐρανοῦ καὶ
KJV: and brimstone from heaven, and
INT: and sulphur from heaven and

Luke 18:34 Prep
GRK: τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ' αὐτῶν καὶ
KJV: was hid from them,
INT: this hid from them and

Luke 19:24 Prep
GRK: εἶπεν Ἄρατε ἀπ' αὐτοῦ τὴν
KJV: Take from him
INT: he said Take from him the

Luke 21:11 Prep
GRK: τε καὶ ἀπ' οὐρανοῦ σημεῖα
KJV: signs shall there be from heaven.
INT: also moreover from heaven signs

Luke 22:41 Prep
GRK: αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ' αὐτῶν ὡσεὶ
KJV: he was withdrawn from them about
INT: he was withdrawn from them about

Luke 22:42 Prep
GRK: τὸ ποτήριον ἀπ' ἐμοῦ πλὴν
KJV: this cup from me: nevertheless
INT: cup from me but

Luke 22:43 Prep
GRK: αὐτῷ ἄγγελος ἀπ' τοῦ οὐρανοῦ
KJV: unto him from heaven,
INT: to him an angel from heaven

Luke 23:26 Prep
GRK: Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν
KJV: coming out of the country,
INT: of Cyrene coming from the country they put upon

Luke 24:31 Prep
GRK: ἄφαντος ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν
KJV: he vanished out of their sight.
INT: vanished [from] being seen from them

Luke 24:51 Prep
GRK: αὐτοὺς διέστη ἀπ' αὐτῶν καὶ
KJV: them, he was parted from them, and
INT: them he was separated from them and

John 5:30 Prep
GRK: ἐγὼ ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν
KJV: I can of mine own self do
INT: I to do from myself nothing

John 7:17 Prep
GRK: ἢ ἐγὼ ἀπ' ἐμαυτοῦ λαλῶ
KJV: [whether] I speak of myself.
INT: or I from myself speak

John 7:28 Prep
GRK: εἰμί καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐκ
KJV: not come of myself, but
INT: I am and of myself not

John 8:28 Prep
GRK: εἰμι καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ
KJV: [that] I do nothing of myself; but
INT: am [he] and from myself I do

John 8:42 Prep
GRK: οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα
KJV: neither came I of myself, but
INT: not even indeed of myself have I come

John 8:44 Prep
GRK: ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ
KJV: was a murderer from the beginning, and
INT: a murderer was from [the] beginning and

John 10:5 Prep
GRK: ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ ὅτι
KJV: but will flee from him: for
INT: but will flee from him because

John 10:18 Prep
GRK: αἴρει αὐτὴν ἀπ' ἐμοῦ ἀλλ'
KJV: taketh it from me, but
INT: takes it from me but

John 10:18 Prep
GRK: τίθημι αὐτὴν ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐξουσίαν
KJV: it down of myself. I have
INT: lay down it of myself Authority

John 11:53 Prep
GRK: Ἀπ' ἐκείνης οὖν
KJV: Then from that day
INT: From that therefore

John 12:36 Prep
GRK: ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ' αὐτῶν
KJV: and did hide himself from them.
INT: having gone away was hid from them

John 13:19 Prep
GRK: ἀπ' ἄρτι λέγω
KJV: Now I tell you
INT: from now I tell

John 14:7 Prep
GRK: καὶ γνώσεσθε ἀπ' ἄρτι γινώσκετε
KJV: also: and from henceforth ye know
INT: moreover you would have known from now you know

John 14:10 Prep
GRK: λέγω ὑμῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ
KJV: I speak not of myself: but
INT: speak to you from myself not

John 15:27 Prep
GRK: μαρτυρεῖτε ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ'
KJV: with me from the beginning.
INT: bear witness because from [the] beginning with

John 19:27 Prep
GRK: σου καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς
KJV: mother! And from that hour
INT: of you And from that

Acts 3:21 Prep
GRK: τῶν ἁγίων ἀπ' αἰῶνος αὐτοῦ
KJV: holy prophets since the world began.
INT: of all holy from of old his

Acts 12:10 Prep
GRK: ὁ ἄγγελος ἀπ' αὐτοῦ
KJV: the angel departed from him.
INT: the angel from him

Acts 13:13 Prep
GRK: δὲ ἀποχωρήσας ἀπ' αὐτῶν ὑπέστρεψεν
KJV: John departing from them returned
INT: however having departed from them returned

Acts 15:18 Prep
GRK: γνωστὰ ἀπ' αἰῶνος ἐστίν
KJV: works from the beginning of the world.
INT: known from eternity are

Acts 15:38 Prep
GRK: τὸν ἀποστάντα ἀπ' αὐτῶν ἀπὸ
KJV: who departed from them from
INT: the [one] having withdrawn from them from

Acts 15:39 Prep
GRK: ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων τόν
KJV: they departed asunder one from the other: and so
INT: departed them from one another

Acts 16:18 Prep
GRK: Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ' αὐτῆς καὶ
KJV: Christ to come out of her. And
INT: Christ to come out from her And

Acts 19:9 Prep
GRK: πλήθους ἀποστὰς ἀπ' αὐτῶν ἀφώρισεν
KJV: he departed from them,
INT: multitude having departed from them he separated

Acts 19:12 Prep
GRK: καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ' αὐτῶν τὰς
KJV: the diseases departed from them, and
INT: and departed from them the

Acts 21:1 Prep
GRK: ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ' αὐτῶν εὐθυδρομήσαντες
KJV: were gotten from them,
INT: we having drawn away from them having run direct

Acts 22:29 Prep
GRK: οὖν ἀπέστησαν ἀπ' αὐτοῦ οἱ
KJV: they departed from him
INT: therefore departed from him those

Acts 26:4 Prep
GRK: νεότητος τὴν ἀπ' ἀρχῆς γενομένην
KJV: which was at the first among
INT: youth from [its] commencement having been

Romans 1:18 Prep
GRK: ὀργὴ θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ
KJV: of God is revealed from heaven against
INT: wrath of God from heaven upon

Romans 16:17 Prep
GRK: καὶ ἐκκλίνετε ἀπ' αὐτῶν
KJV: and avoid them.
INT: and turn away from them

2 Corinthians 12:8 Prep
GRK: ἵνα ἀποστῇ ἀπ' ἐμοῦ
KJV: that it might depart from me.
INT: that it might depart from me

Galatians 1:1 Prep
GRK: ἀπόστολος οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων οὐδὲ
KJV: an apostle, (not of men, neither
INT: apostle not from men nor

1 Thessalonians 2:6 Prep
GRK: ὑμῶν οὔτε ἀπ' ἄλλων δυνάμενοι
KJV: nor [yet] of others,
INT: you nor from others [though] having power

1 Thessalonians 4:16 Prep
GRK: θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ καὶ
KJV: himself shall descend from heaven with
INT: of God will descend from heaven and

2 Thessalonians 1:7 Prep
GRK: κυρίου Ἰησοῦ ἀπ' οὐρανοῦ μετ'
KJV: shall be revealed from heaven
INT: Lord Jesus from heaven with

2 Thessalonians 2:13 Prep
GRK: ὁ θεὸς ἀπ' ἀρχῆς εἰς
KJV: God hath from the beginning chosen
INT: God from [the] beginning to

Hebrews 12:25 Prep
GRK: οἱ τὸν ἀπ' οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι
KJV: [escape], if we turn away from him that [speaketh] from heaven:
INT: who the [one] from [the] heavens turn away from

1 Peter 1:12 Prep
GRK: ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανοῦ εἰς
KJV: sent down from heaven;
INT: Holy having been sent from heaven into

2 Peter 3:4 Prep
GRK: οὕτως διαμένει ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως
KJV: for since the fathers
INT: thus continue from [the] beginning of [the] creation

1 John 1:1 Prep
GRK: Ο ΗΝ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ ὃ
KJV: was from the beginning,
INT: That which was from [the] beginning that which

1 John 1:5 Prep
GRK: ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ' αὐτοῦ καὶ
KJV: which we have heard of him, and
INT: which we have heard from him and

1 John 2:7 Prep
GRK: ἣν εἴχετε ἀπ' ἀρχῆς ἡ
KJV: ye had from the beginning.
INT: which you had from [the] beginning the

1 John 2:13 Prep
GRK: ἐγνώκατε τὸν ἀπ' ἀρχῆς γράφω
KJV: ye have known him [that is] from the beginning.
INT: you have known him who [is] from [the] beginning I write

1 John 2:14 Prep
GRK: ἐγνώκατε τὸν ἀπ' ἀρχῆς ἔγραψα
KJV: ye have known him [that is] from the beginning.
INT: you have known him who [is] from [the] beginning I have written

1 John 2:24 Prep
GRK: ὃ ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἐν
KJV: ye have heard from the beginning. If
INT: what you heard from [the] beginning in

1 John 2:24 Prep
GRK: μείνῃ ὃ ἀπ' ἀρχῆς ἠκούσατε
KJV: ye have heard from the beginning
INT: should abide what from [the] beginning you heard

1 John 2:27 Prep
GRK: ὃ ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ μένει
KJV: ye have received of him abideth
INT: which you received from him abides

1 John 2:28 Prep
GRK: μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ' αὐτοῦ ἐν
NAS: and not shrink away from Him in shame
KJV: not be ashamed before him at
INT: not be ashamed from him at

1 John 3:8 Prep
GRK: ἐστίν ὅτι ἀπ' ἀρχῆς ὁ
KJV: sinneth from the beginning.
INT: is because from [the] beginning the

1 John 3:11 Prep
GRK: ἣν ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἵνα
KJV: that ye heard from the beginning, that
INT: which you heard from [the] beginning that

1 John 3:17 Prep
GRK: σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ' αὐτοῦ πῶς
NAS: his heart against him, how
KJV: bowels [of compassion] from him,
INT: heart of him from him how

1 John 3:22 Prep
GRK: αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ' αὐτοῦ ὅτι
INT: we might ask we receive from him because

1 John 4:21 Prep
GRK: ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτοῦ ἵνα
KJV: commandment have we from him, That
INT: commandment we have from him that

1 John 5:15 Prep
GRK: ἃ ᾐτήκαμεν ἀπ' αὐτοῦ
INT: which we have asked from him

2 John 1:5 Prep
GRK: ἣν εἴχομεν ἀπ' ἀρχῆς ἵνα
KJV: we had from the beginning,
INT: that which we were having from [the] beginning that

2 John 1:6 Prep
GRK: καθὼς ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἵνα
KJV: ye have heard from the beginning,
INT: even as you heard from [the] beginning that

Revelation 9:6 Prep
GRK: ὁ θάνατος ἀπ' αὐτῶν
KJV: death shall flee from them.
INT: death from them

Revelation 14:13 Prep
GRK: κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ' ἄρτι ναί
INT: [the] Lord die from presently Yes

Revelation 18:15 Prep
GRK: οἱ πλουτήσαντες ἀπ' αὐτῆς ἀπὸ
KJV: were made rich by her,
INT: having been enriched from her from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page