ἀπὸ
Englishman's Concordance
ἀπὸ (apo) — 482 Occurrences

Matthew 1:17 Prep
GRK: αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως
KJV: all the generations from Abraham to
INT: the generations from Abraham to

Matthew 1:17 Prep
GRK: δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως
KJV: generations; and from David until
INT: fourteen and from David until

Matthew 1:17 Prep
GRK: δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας
KJV: and from the carrying away
INT: fourteen and from the deportation

Matthew 1:21 Prep
GRK: λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν
KJV: his people from their sins.
INT: people of him from the sins

Matthew 1:24 Prep
GRK: ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου
KJV: Joseph being raised from sleep did
INT: Joseph from the sleep

Matthew 2:1 Prep
GRK: ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο
KJV: there came wise men from the east to
INT: behold magi from [the] east arrived

Matthew 2:16 Prep
GRK: ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ
KJV: thereof, from two years old
INT: vicinity of it from two years old and

Matthew 3:4 Prep
GRK: ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου
KJV: his raiment of camel's hair,
INT: garment of him of hair of a camel

Matthew 3:7 Prep
GRK: ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης
KJV: you to flee from the wrath to come?
INT: you to flee from the coming

Matthew 3:13 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: cometh Jesus from Galilee to
INT: Jesus from Galilee

Matthew 3:16 Prep
GRK: εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος
KJV: straightway out of the water:
INT: immediately went up from the water

Matthew 4:17 Prep
GRK: ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο
KJV: From that time Jesus
INT: From that time began

Matthew 4:25 Prep
GRK: ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: multitudes of people from Galilee,
INT: crowds great from Galilee

Matthew 5:18 Prep
GRK: μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου
KJV: pass from the law,
INT: not shall pass away from the law

Matthew 5:29 Prep
GRK: καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ συμφέρει
KJV: and cast [it] from thee: for
INT: and cast [it] from you it is better

Matthew 5:30 Prep
GRK: καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ συμφέρει
KJV: and cast [it] from thee: for
INT: and cast [it] from you it is better

Matthew 5:42 Prep
GRK: τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι
KJV: borrow of thee
INT: him that wishes from you to borrow

Matthew 6:13 Prep
GRK: ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
KJV: deliver us from evil: For
INT: deliver us from evil

Matthew 7:15 Prep
GRK: Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν
KJV: Beware of false prophets, which
INT: But beware of the false prophets

Matthew 7:16 Prep
GRK: ἀπὸ τῶν καρπῶν
KJV: Ye shall know them by their fruits.
INT: By the fruits

Matthew 7:16 Prep
GRK: μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς
KJV: Do men gather grapes of thorns, or
INT: not Do they gather from thorns grapes

Matthew 7:16 Prep
GRK: σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα
KJV: or figs of thistles?
INT: grapes or from thistles figs

Matthew 7:20 Prep
GRK: ἄρα¦γε ἀπὸ τῶν καρπῶν
KJV: Wherefore by their fruits
INT: Then surely by the fruits

Matthew 8:1 Prep
GRK: δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους
KJV: was come down from the mountain,
INT: moreover he from the mountain

Matthew 8:11 Prep
GRK: ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ
KJV: many shall come from the east and
INT: that many from east and

Matthew 8:34 Prep
GRK: ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων
KJV: he would depart out of their
INT: that he would depart from the region

Matthew 9:16 Prep
GRK: πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου
KJV: taketh from the garment,
INT: patch of it from the garment

Matthew 9:22 Prep
GRK: ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας
KJV: was made whole from that
INT: the woman from the hour

Matthew 10:17 Prep
GRK: προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων
KJV: But beware of men: for
INT: beware however of men

Matthew 10:28 Prep
GRK: μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων
INT: not you should fear because of those who kill

Matthew 11:12 Prep
GRK: ἀπὸ δὲ τῶν
KJV: And from the days of John
INT: from moreover the

Matthew 11:19 Prep
GRK: ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων
KJV: wisdom is justified of her children.
INT: the wisdom by the deeds

Matthew 11:25 Prep
GRK: ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ
KJV: these things from the wise
INT: you did hide these things from wise and

Matthew 12:38 Prep
GRK: Διδάσκαλε θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον
KJV: see a sign from thee.
INT: Teacher we wish from you a sign

Matthew 12:43 Prep
GRK: πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου
KJV: is gone out of a man,
INT: spirit is gone out from the man

Matthew 13:35 Prep
GRK: ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: THINGS HIDDEN SINCE THE FOUNDATION
KJV: things which have been kept secret from the foundation
INT: I will utter things hidden from [the] foundation of [the] world

Matthew 13:44 Prep
GRK: ἔκρυψεν καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς
KJV: he hideth, and for joy thereof
INT: hid and for the joy

Matthew 14:2 Prep
GRK: αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν
KJV: he is risen from the dead; and
INT: he is risen from the dead

Matthew 14:13 Prep
GRK: αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων
KJV: him on foot out of the cities.
INT: him on foot from the towns

Matthew 14:24 Prep
GRK: σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς
INT: distance long from the land

Matthew 14:26 Prep
GRK: ἐστιν καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου
KJV: and they cried out for fear.
INT: it is And in fear

Matthew 14:29 Prep
GRK: καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου
KJV: was come down out of the ship,
INT: And having descended from the boat

Matthew 15:1 Prep
GRK: τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἰεροσολύμων Φαρισαῖοι
KJV: Pharisees, which were of Jerusalem,
INT: to Jesus from Jerusalem Pharisees

Matthew 15:22 Prep
GRK: γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων
KJV: of Canaan came out of the same coasts,
INT: a woman Canaanite from the region

Matthew 15:27 Prep
GRK: κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων
KJV: the dogs eat of the crumbs which
INT: dogs eat of the crumbs

Matthew 15:27 Prep
GRK: τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης
KJV: which fall from their masters'
INT: which fall from the table

Matthew 15:28 Prep
GRK: θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας
KJV: was made whole from that very
INT: daughter of her from the hour

Matthew 16:6 Prep
GRK: καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης
KJV: beware of the leaven
INT: and beware of the leaven

Matthew 16:11 Prep
GRK: προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης
KJV: that ye should beware of the leaven
INT: to beware also of the leaven

Matthew 16:12 Prep
GRK: εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης
KJV: beware of the leaven
INT: he said to beware of the leaven

Matthew 16:12 Prep
GRK: ἄρτων ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς
KJV: but of the doctrine
INT: bread but of the teaching

Matthew 16:21 Prep
GRK: ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο
KJV: From that time forth began
INT: From that time began

Matthew 16:21 Prep
GRK: πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων
KJV: suffer many things of the elders and
INT: many things to suffer from the elders

Matthew 17:18 Prep
GRK: ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας
KJV: was cured from that very
INT: the boy from the hour

Matthew 17:25 Prep
GRK: τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν
KJV: thou, Simon? of whom do
INT: of the earth from whom do they receive

Matthew 17:25 Prep
GRK: ἢ κῆνσον ἀπὸ τῶν υἱῶν
KJV: or tribute? of their own children,
INT: or tribute from the sons

Matthew 17:25 Prep
GRK: αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων
KJV: children, or of strangers?
INT: of them or from the strangers

Matthew 17:26 Prep
GRK: εἰπόντος δέ Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων
KJV: saith unto him, Of strangers. Jesus
INT: having said moreover From the strangers

Matthew 18:7 Prep
GRK: τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων
NAS: to the world because of [its] stumbling
KJV: unto the world because of offences!
INT: to the world because of the temptations to sin

Matthew 18:8 Prep
GRK: καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ καλόν
KJV: and cast [them] from thee: it is
INT: and cast [them] from you better

Matthew 18:9 Prep
GRK: καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ καλόν
KJV: and cast [it] from thee: it is
INT: and cast [it] from you good

Matthew 18:35 Prep
GRK: ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν
KJV: unto you, if ye from your hearts
INT: brother of him from the heart

Matthew 19:1 Prep
GRK: τούτους μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: sayings, he departed from Galilee, and
INT: these he withdrew from Galilee

Matthew 20:8 Prep
GRK: μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων
KJV: beginning from the last
INT: wages having begun from the last

Matthew 20:29 Prep
GRK: ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰεριχὼ ἠκολούθησεν
KJV: as they departed from Jericho, a great
INT: as were going out they from Jericho followed

Matthew 21:8 Prep
GRK: ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων
KJV: cut down branches from the trees, and
INT: were cutting down branches from the trees

Matthew 21:11 Prep
GRK: Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς
KJV: the prophet of Nazareth
INT: Jesus he who [is] from Nazareth

Matthew 23:33 Prep
GRK: πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως
KJV: can ye escape the damnation
INT: how shall you escape from the sentence

Matthew 23:34 Prep
GRK: καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς
KJV: and persecute [them] from city to
INT: and will persecute from town to

Matthew 23:35 Prep
GRK: τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος
KJV: the earth, from the blood
INT: the earth from the blood

Matthew 24:1 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ
KJV: and departed from the temple:
INT: Jesus from the temple

Matthew 24:27 Prep
GRK: ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ
KJV: cometh out of the east,
INT: lightning comes forth from [the] east and

Matthew 24:29 Prep
GRK: ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: the stars shall fall from heaven, and
INT: stars will fall from the sky

Matthew 24:32 Prep
GRK: Ἀπὸ δὲ τῆς
KJV: learn a parable of the fig tree; When
INT: of moreover the

Matthew 25:32 Prep
GRK: τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων
KJV: divideth [his] sheep from the goats:
INT: the sheep from the goats

Matthew 25:34 Prep
GRK: ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
KJV: for you from the foundation
INT: for you kingdom from [the] foundation of [the] world

Matthew 26:16 Prep
GRK: καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει
KJV: And from that time he sought
INT: And from that time he sought

Matthew 26:47 Prep
GRK: καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων
KJV: and staves, from the chief priests and
INT: and clubs from the chief priests

Matthew 26:58 Prep
GRK: ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως
KJV: him afar off unto
INT: followed him from afar even

Matthew 27:9 Prep
GRK: ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ
KJV: whom they of the children
INT: whom they set a price on by [the] sons of Israel

Matthew 27:21 Prep
GRK: Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο
KJV: Whether of the twain
INT: Which will you of the two

Matthew 27:24 Prep
GRK: Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος
KJV: I am innocent of the blood of this
INT: Guiltless I am of the blood

Matthew 27:40 Prep
GRK: καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
KJV: of God, come down from the cross.
INT: moreover descend from the cross

Matthew 27:42 Prep
GRK: καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
KJV: now come down from the cross, and
INT: let him descend now from the cross

Matthew 27:45 Prep
GRK: Ἀπὸ δὲ ἕκτης
KJV: Now from the sixth hour
INT: from moreover sixth

Matthew 27:55 Prep
GRK: γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι
KJV: Jesus from Galilee,
INT: women many from afar off looking on

Matthew 27:55 Prep
GRK: τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: beholding afar off, which
INT: Jesus from Galilee

Matthew 27:57 Prep
GRK: ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας τοὔνομα
KJV: a rich man of Arimathaea, named
INT: a man rich from Arimathea by name

Matthew 27:64 Prep
GRK: λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν
KJV: He is risen from the dead:
INT: people He is risen from the dead

Matthew 28:4 Prep
GRK: ἀπὸ δὲ τοῦ
KJV: And for fear of him
INT: from moreover the

Matthew 28:7 Prep
GRK: ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν
KJV: that he is risen from the dead; and,
INT: that he is risen from the dead

Matthew 28:8 Prep
GRK: ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου
KJV: quickly from the sepulchre
INT: having gone out quickly from the tomb

Mark 1:9 Prep
GRK: ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς
KJV: came from Nazareth
INT: [that] came Jesus from Nazareth

Mark 3:7 Prep
GRK: πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: multitude from Galilee
INT: great multitude from Galilee

Mark 3:7 Prep
GRK: ἠκολούθησεν καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας
KJV: him, and from Judaea,
INT: followed and from Judea

Mark 3:8 Prep
GRK: καὶ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καὶ
KJV: And from Jerusalem, and
INT: and from Jerusalem and

Mark 3:8 Prep
GRK: Ἰεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας
KJV: Jerusalem, and from Idumaea, and
INT: Jerusalem and from Idumea

Mark 3:22 Prep
GRK: γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καταβάντες
KJV: which came down from Jerusalem said,
INT: scribes the [ones] from Jerusalem having come down

Mark 5:6 Prep
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν
KJV: when he saw Jesus afar off, he ran and
INT: Jesus from afar he ran

Mark 5:17 Prep
GRK: αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων
KJV: him to depart out of their coasts.
INT: him to depart from the region

Mark 5:29 Prep
GRK: ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος
KJV: that she was healed of that plague.
INT: that she was healed from the affliction

Mark 5:34 Prep
GRK: ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός
KJV: be whole of thy plague.
INT: be sound from the affliction

Mark 5:35 Prep
GRK: λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου
KJV: there came from the ruler of the synagogue's
INT: he is speaking they come from the ruler of synagogue's [house]

Mark 6:33 Prep
GRK: καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν
KJV: afoot thither out of all cities,
INT: and on foot from all the

Mark 6:43 Prep
GRK: πληρώματα καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων
KJV: of the fragments, and of the fishes.
INT: full and of the fish

Mark 7:1 Prep
GRK: γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἰεροσολύμων
KJV: which came from Jerusalem.
INT: scribes having come from Jerusalem

Mark 7:17 Prep
GRK: εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου
NAS: When he had left the crowd
KJV: into the house from the people, his
INT: into a house from the crowd

Mark 7:28 Prep
GRK: τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων
KJV: eat of the children's
INT: table eat of the crumbs

Mark 7:33 Prep
GRK: ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου
KJV: him aside from the multitude, and put
INT: having taken away him from the crowd

Mark 8:3 Prep
GRK: τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν
INT: some of them from afar are come

Mark 8:11 Prep
GRK: αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: him a sign from heaven, tempting
INT: him a sign from heaven

Mark 8:15 Prep
GRK: Ὁρᾶτε βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης
KJV: beware of the leaven
INT: See take heed of the leaven

Mark 10:6 Prep
GRK: ἀπὸ δὲ ἀρχῆς
KJV: But from the beginning of the creation
INT: from however [the] beginning

Mark 10:46 Prep
GRK: ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ καὶ
KJV: as he went out of Jericho with
INT: was going out of him from Jericho moreover

Mark 11:12 Prep
GRK: ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν
KJV: were come from Bethany,
INT: having gone out they from Bethany he hungered

Mark 11:13 Prep
GRK: ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν
INT: having seen a fig tree from afar having

Mark 12:2 Prep
GRK: γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν
KJV: the husbandmen of the fruit
INT: tenants he might receive from the fruit

Mark 12:34 Prep
GRK: μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας
KJV: not far from the kingdom of God.
INT: far are you from the kingdom

Mark 12:38 Prep
GRK: ἔλεγεν Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων
KJV: doctrine, Beware of the scribes, which
INT: he said beware of the scribes

Mark 13:28 Prep
GRK: Ἀπὸ δὲ τῆς
KJV: learn a parable of the fig tree; When
INT: of moreover the

Mark 14:54 Prep
GRK: ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν
KJV: him afar off, even into
INT: Peter from afar off followed

Mark 15:30 Prep
GRK: σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
KJV: and come down from the cross.
INT: yourself having descended from the cross

Mark 15:32 Prep
GRK: καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
KJV: descend now from the cross, that
INT: let him descend now from the cross

Mark 15:40 Prep
GRK: καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι
KJV: looking on afar off: among whom
INT: also women from afar off looking on

Mark 15:43 Prep
GRK: Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων
KJV: Joseph of Arimathaea, an honourable
INT: Joseph from Arimathaea prominent

Mark 15:45 Prep
GRK: καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος
KJV: when he knew [it] of the centurion,
INT: And having known [it] from the centurion

Mark 16:8 Prep
GRK: ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου
KJV: and fled from the sepulchre;
INT: having gone out they fled from the tomb

Mark 16:20 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ
INT: Jesus after that from east and

Luke 1:26 Prep
GRK: ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ
INT: angel Gabriel by God

Luke 1:48 Prep
GRK: ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν
KJV: for, behold, from henceforth all
INT: Behold indeed from henceforth

Luke 1:52 Prep
GRK: καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ
KJV: the mighty from [their] seats,
INT: He put down rulers from thrones and

Luke 2:4 Prep
GRK: καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: also went up from Galilee, out of
INT: also Joseph from Galilee

Luke 2:36 Prep
GRK: ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας
NAS: seven years after her marriage,
KJV: seven years from her virginity;
INT: years seven from the marriage

Luke 3:7 Prep
GRK: ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης
KJV: you to flee from the wrath to come?
INT: you to flee from the coming

Luke 4:1 Prep
GRK: ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου
KJV: Ghost returned from Jordan, and
INT: Holy returned from the Jordan

Luke 4:38 Prep
GRK: Ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς
INT: having risen up moreover out of the synagogue

Luke 4:41 Prep
GRK: καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν κραυγάζοντα
KJV: also came out of many, crying out,
INT: also demons from many crying out

Luke 5:3 Prep
GRK: ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς
KJV: a little from the land.
INT: he asked him from the land

Luke 5:10 Prep
GRK: Μὴ φοβοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν
KJV: Fear not; from henceforth thou shalt
INT: not Fear from now on

Luke 5:15 Prep
GRK: καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν
KJV: by him of their infirmities.
INT: and to be healed from the sicknesses

Luke 5:36 Prep
GRK: Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ
KJV: the piece that was [taken] out of the new
INT: No one a piece of a garment new

Luke 5:36 Prep
GRK: ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ
INT: [the] piece the of the new

Luke 6:17 Prep
GRK: τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς
KJV: multitude of people out of all Judaea
INT: of the people from all

Luke 6:18 Prep
GRK: καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων
INT: and to be healed of the diseases

Luke 6:18 Prep
GRK: οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων
INT: those troubled by spirits unclean

Luke 6:29 Prep
GRK: ἄλλην καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός
KJV: and him that taketh away
INT: other and from him who takes away

Luke 6:30 Prep
GRK: δίδου καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος
KJV: and of him that taketh away
INT: give and from him who takes away

Luke 7:6 Prep
GRK: μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας
KJV: not far from the house, the centurion
INT: far being distant from the house

Luke 7:21 Prep
GRK: ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ
KJV: many of [their] infirmities
INT: he healed many of diseases and

Luke 7:35 Prep
GRK: ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τῶν
KJV: wisdom is justified of all her
INT: wisdom by all the

Luke 8:2 Prep
GRK: ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν
KJV: had been healed of evil spirits
INT: had been cured from spirits evil

Luke 8:12 Prep
GRK: τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας
KJV: the word out of their
INT: the word from the heart

Luke 8:29 Prep
GRK: ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου
KJV: spirit to come out of the man. For
INT: unclean to come out from the man

Luke 8:33 Prep
GRK: τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου
KJV: the devils out of the man,
INT: the demons from the man

Luke 8:43 Prep
GRK: ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα
KJV: of blood twelve years, which had spent
INT: a flux of blood for years twelve

Luke 9:5 Prep
GRK: ὑμᾶς ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως
KJV: you, when ye go out of that city,
INT: you going forth from the city

Luke 9:5 Prep
GRK: τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν
KJV: the very dust from your feet
INT: the dust from the feet

Luke 9:22 Prep
GRK: καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων
KJV: and be rejected of the elders and
INT: and to be rejected by the elders

Luke 9:37 Prep
GRK: κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους
KJV: were come down from the hill,
INT: on having come down of them from the mountain

Luke 9:38 Prep
GRK: ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου
KJV: a man of the company
INT: behold a man from the crowd

Luke 9:54 Prep
GRK: πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: fire to come down from heaven, and
INT: fire to come down from heaven

Luke 10:21 Prep
GRK: ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ
KJV: these things from the wise
INT: you did hide these things from wise and

Luke 10:30 Prep
GRK: τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς
KJV: [man] went down from Jerusalem to
INT: certain was going down from Jerusalem to

Luke 11:4 Prep
GRK: ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
KJV: deliver us from evil.
INT: deliver us from evil

Luke 11:24 Prep
GRK: πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου
KJV: is gone out of a man,
INT: spirit is gone out from the man

Luke 11:50 Prep
GRK: τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: shed since the foundation
KJV: was shed from the foundation
INT: poured out from [the] foundation of [the] world

Luke 11:50 Prep
GRK: καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς
NAS: may be charged against this
KJV: may be required of this
INT: [the] foundation of [the] world of the generation

Luke 11:51 Prep
GRK: ἀπὸ αἵματος Ἅβελ
NAS: you, it shall be charged against this
KJV: From the blood of Abel
INT: from the blood of Abel

Luke 11:51 Prep
GRK: ὑμῖν ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς
KJV: It shall be required of this
INT: to you it will be required of the generation

Luke 12:1 Prep
GRK: Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης
KJV: ye of the leaven
INT: Take heed to yourselves of the leaven

Luke 12:4 Prep
GRK: μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων
KJV: not afraid of them that kill the body,
INT: not You should fear because of those who kill

Luke 12:15 Prep
GRK: καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας
NAS: and be on your guard against every form
KJV: and beware of covetousness: for
INT: and keep yourselves from all covetousness

Luke 12:20 Prep
GRK: σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ ἃ
KJV: soul shall be required of thee: then
INT: of you is required of you what

Luke 12:52 Prep
GRK: ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν
KJV: For from henceforth there shall be
INT: there will be indeed from now

Luke 13:15 Prep
GRK: τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης
KJV: or [his] ass from the stall, and
INT: the donkey from the stall

Luke 13:16 Prep
GRK: ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ
KJV: years, be loosed from this bond
INT: ought [she] to be loosed from the bond

Luke 13:29 Prep
GRK: καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ
KJV: And they shall come from the east, and
INT: And they will come from east and

Luke 13:29 Prep
GRK: δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ
KJV: and from the north,
INT: west and from north and

Luke 14:18 Prep
GRK: καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες
NAS: But they all alike began to make
KJV: And they all with one [consent] began
INT: And began with one [consent] all

Luke 16:16 Prep
GRK: μέχρι Ἰωάννου ἀπὸ τότε ἡ
NAS: John; since that time
KJV: John: since that time
INT: until John from that time the

Luke 16:18 Prep
GRK: ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν
KJV: her that is put away from [her] husband
INT: the [one who] her put away from a husband marries

Luke 16:21 Prep
GRK: ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων
KJV: to be fed with the crumbs
INT: desiring to be satisfied from what fell

Luke 16:21 Prep
GRK: τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης
KJV: which fell from the rich man's table:
INT: what fell from the table

Luke 16:23 Prep
GRK: ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ
NAS: far away and Lazarus
KJV: Abraham afar off, and Lazarus
INT: he sees Abraham from far and

Luke 16:30 Prep
GRK: ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ
KJV: them from the dead,
INT: if one from [the] dead should go

Luke 17:25 Prep
GRK: καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς
KJV: and be rejected of this generation.
INT: and to be rejected by the generation

Luke 17:29 Prep
GRK: ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων ἔβρεξεν
KJV: that Lot went out of Sodom it rained
INT: went out Lot from Sodom it rained

Luke 18:3 Prep
GRK: Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου
KJV: Avenge me of mine adversary.
INT: Avenge me of the adversary

Luke 19:3 Prep
GRK: οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου
NAS: was, and was unable because of the crowd,
KJV: could not for the press, because
INT: not he was able for the crowd

Luke 19:26 Prep
GRK: ἔχοντι δοθήσεται ἀπὸ δὲ τοῦ
KJV: and from him that hath
INT: has will be given from moreover him who

Luke 19:39 Prep
GRK: τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου
KJV: of the Pharisees from among the multitude
INT: of the Pharisees from the crowd

Luke 19:42 Prep
GRK: δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου
KJV: now they are hid from thine eyes.
INT: moreover they are hid from eyes of you

Luke 20:10 Prep
GRK: δοῦλον ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ
KJV: him of the fruit
INT: a servant that from the fruit

Luke 20:46 Prep
GRK: Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων
KJV: Beware of the scribes, which
INT: Beware of the scribes

Luke 21:26 Prep
GRK: ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ
KJV: hearts failing them for fear,
INT: fainting at heart men from fear and

Luke 22:18 Prep
GRK: μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν
KJV: not drink of the fruit of the vine,
INT: not will I drink from now

Luke 22:18 Prep
GRK: τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος
INT: now of the fruit

Luke 22:45 Prep
GRK: καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς
KJV: when he rose up from prayer,
INT: And having risen up from the prayer

Luke 22:45 Prep
GRK: κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης
KJV: them sleeping for sorrow,
INT: sleeping them from the grief

Luke 22:69 Prep
GRK: ἀπὸ τοῦ νῦν
INT: from now on

Luke 22:71 Prep
GRK: γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος
KJV: have heard of his own
INT: indeed have heard from the mouth

Luke 23:5 Prep
GRK: καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: Jewry, beginning from Galilee to
INT: and has begun from Galilee

Luke 23:49 Prep
GRK: γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν καὶ
KJV: that followed him from Galilee, stood
INT: knew him from afar also

Luke 23:49 Prep
GRK: συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
INT: having followed him from Galilee

Luke 23:51 Prep
GRK: πράξει αὐτῶν ἀπὸ Ἁριμαθαίας πόλεως
KJV: of them;) [he was] of Arimathaea,
INT: deed of them from Arimathaea a city

Luke 24:2 Prep
GRK: λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου
KJV: rolled away from the sepulchre.
INT: stone rolled away from the tomb

Luke 24:9 Prep
GRK: καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου
KJV: returned from the sepulchre,
INT: and having returned from the tomb

Luke 24:13 Prep
GRK: σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ ᾗ
KJV: which was from Jerusalem
INT: furlongs sixty from Jerusalem whose

Luke 24:27 Prep
GRK: καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως καὶ
KJV: And beginning at Moses and
INT: And having begun from Moses and

Luke 24:27 Prep
GRK: Μωυσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν
INT: Moses and from all the

Luke 24:41 Prep
GRK: ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς
NAS: could not believe [it] because of their joy
KJV: yet believed not for joy, and
INT: while they were disbelieving of them for the joy

Luke 24:47 Prep
GRK: ἔθνη ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ
KJV: nations, beginning at Jerusalem.
INT: nations having begun at Jerusalem

John 1:44 Prep
GRK: ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά ἐκ
KJV: Philip was of Bethsaida, the city
INT: Philip from Bethsaida of

John 1:45 Prep
GRK: Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ
KJV: did write, Jesus of Nazareth, the son
INT: of Joseph who [is] from Nazareth

John 3:2 Prep
GRK: οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας
KJV: a teacher come from God: for
INT: we know that from God you have come

John 6:38 Prep
GRK: ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ
INT: For I have come down out of heaven

John 7:42 Prep
GRK: Δαυίδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς
KJV: and out of the town
INT: of David and from Bethlehem the

John 8:9 Prep
GRK: εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων
KJV: beginning at the eldest,
INT: one having begun from the elder ones

John 8:11 Prep
GRK: πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν
INT: go and from now

John 11:1 Prep
GRK: ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας ἐκ
KJV: sick, [named] Lazarus, of Bethany,
INT: sick Lazarus of Bethany of

John 11:18 Prep
GRK: Ἰεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε
NAS: two miles off;
KJV: fifteen furlongs off:
INT: to Jerusalem about off furlongs fifteen

John 12:21 Prep
GRK: Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαιδὰ τῆς
KJV: to Philip, which was of Bethsaida
INT: to Philip who was from Bethsaida

John 13:3 Prep
GRK: καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν
KJV: that he was come from God, and
INT: and that from God he came out

John 16:30 Prep
GRK: πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες
KJV: that thou camest forth from God.
INT: we believe that from God you came forth

John 18:28 Prep
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καιάφα
KJV: led they Jesus from Caiaphas unto
INT: Jesus from Caiaphas

John 18:34 Prep
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ
KJV: thou this thing of thyself, or
INT: Answered Jesus From yourself you

John 19:38 Prep
GRK: Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας ὢν
KJV: this Joseph of Arimathaea, being
INT: Joseph from Arimathaea being

John 21:2 Prep
GRK: Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς
KJV: and Nathanael of Cana in Galilee,
INT: Nathanael from Cana

John 21:6 Prep
GRK: ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους
NAS: to haul it in because of the great number
KJV: it for the multitude
INT: to haul in were they able from the multitude

John 21:8 Prep
GRK: ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς
NAS: yards away, dragging
KJV: not far from land, but
INT: were they far from the land

John 21:8 Prep
GRK: ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων
INT: but about from cubits two hundred

John 21:10 Prep
GRK: Ἰησοῦς Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων
NAS: to them, Bring some of the fish
KJV: unto them, Bring of the fish which
INT: Jesus Bring of the fish

Acts 1:4 Prep
GRK: παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἰεροσολύμων μὴ
KJV: not depart from Jerusalem, but
INT: he instructed them from Jerusalem not

Acts 1:9 Prep
GRK: ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν
KJV: received him out of their sight.
INT: hid him from the eyes

Acts 1:12 Prep
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ
KJV: unto Jerusalem from the mount called
INT: to Jerusalem from [the] mount

Acts 1:22 Prep
GRK: ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος
KJV: Beginning from the baptism of John,
INT: having begun from the baptism

Acts 2:5 Prep
GRK: ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους
KJV: devout men, out of every nation
INT: men devout from every nation

Acts 2:17 Prep
GRK: θεός ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός
KJV: God, I will pour out of my Spirit
INT: God I will pour out of the Spirit

Acts 2:18 Prep
GRK: ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός
KJV: those days of my Spirit;
INT: those will I pour out of the Spirit

Acts 2:22 Prep
GRK: ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: a man approved of God among
INT: a man set forth by God

Acts 2:40 Prep
GRK: λέγων Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς
KJV: Save yourselves from this
INT: saying Be saved from the generation

Acts 3:20 Prep
GRK: καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ
INT: times of refreshing from [the] presence of the

Acts 3:24 Prep
GRK: οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ
KJV: all the prophets from Samuel and
INT: the prophets from Samuel and

Acts 3:26 Prep
GRK: ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν
KJV: every one of you from his iniquities.
INT: turning each from the wickednesses

Acts 4:36 Prep
GRK: ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ἀπὸ τῶν ἀποστόλων
INT: having been called Barnabas by the apostles

Acts 5:2 Prep
GRK: καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς
KJV: And kept back [part] of the price, his
INT: and kept back from the value

Acts 5:3 Prep
GRK: καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς
KJV: to keep back [part] of the price
INT: and to keep back from the value

Acts 5:38 Prep
GRK: ὑμῖν ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων
KJV: unto you, Refrain from these men,
INT: to you Withdraw from the men

Acts 5:41 Prep
GRK: ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ
KJV: they departed from the presence
INT: departed rejoicing from [the] presence of the

Acts 6:9 Prep
GRK: καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ
KJV: and of them of Cilicia
INT: and of those from Cilicia and

Acts 7:45 Prep
GRK: ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν
NAS: drove out before our fathers,
KJV: God drave out before the face of our
INT: God from [the] face of the

Acts 8:10 Prep
GRK: προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως
KJV: they all gave heed, from the least to
INT: were giving heed all from small to

Acts 8:22 Prep
GRK: μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας
KJV: Repent therefore of this thy
INT: Repent therefore of the wickedness

Acts 8:26 Prep
GRK: τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς
KJV: that goeth down from Jerusalem
INT: which goes down from Jerusalem to

Acts 8:33 Prep
GRK: ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς
KJV: life is taken from the earth.
INT: for is taken from the earth

Acts 8:35 Prep
GRK: καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς
KJV: and began at the same scripture,
INT: and having begun from the Scripture

Acts 9:8 Prep
GRK: δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς
KJV: Saul arose from the earth; and
INT: moreover Saul from the ground

Acts 9:13 Prep
GRK: Κύριε ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ
KJV: Lord, I have heard by many of
INT: Lord I have heard from many concerning

Acts 9:18 Prep
GRK: ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν
KJV: immediately there fell from his eyes
INT: fell of him from the eyes

Acts 10:21 Prep
GRK: τοὺς ἀπεσταλμενοῦς ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου
KJV: unto him from Cornelius; and said,
INT: who were sent from Cornelius

Acts 10:23 Prep
GRK: ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθον
KJV: brethren from Joppa
INT: brothers those from Joppa went with

Acts 10:30 Prep
GRK: Κορνήλιος ἔφη Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας
NAS: Four days ago to this hour,
KJV: Four days ago I was fasting
INT: Cornelius said Ago four days

Acts 10:37 Prep
GRK: Ἰουδαίας ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: Judaea, and began from Galilee, after
INT: Judea having begun from Galilee

Acts 10:38 Prep
GRK: Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ ὡς
KJV: Jesus of Nazareth
INT: Jesus who [was] from Nazareth how

Acts 11:11 Prep
GRK: ἦμεν ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός
KJV: I was, sent from Caesarea unto
INT: I was sent from Caesarea to

Acts 11:19 Prep
GRK: οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως
NAS: who were scattered because of the persecution
KJV: they which were scattered abroad upon the persecution
INT: therefore having been scattered by the tribulation

Acts 11:27 Prep
GRK: ΗΜΕΡΑΙΣ κατῆλθον ἀπὸ Ἰεροσολύμων προφῆται
KJV: came prophets from Jerusalem unto
INT: days came down from Jerusalem prophets

Acts 12:1 Prep
GRK: τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας
NAS: who belonged to the church
KJV: to vex certain of the church.
INT: some of those of the church

Acts 12:14 Prep
GRK: τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς
NAS: voice, because of her joy
KJV: not the gate for gladness, but
INT: of Peter from joy

Acts 12:19 Prep
GRK: καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας
KJV: And he went down from Judaea to
INT: And having gone down from Judea

Acts 12:20 Prep
GRK: τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς
KJV: was nourished by the king's
INT: region by the king's

Acts 13:8 Prep
GRK: τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως
KJV: the deputy from the faith.
INT: the procounsul from the faith

Acts 13:13 Prep
GRK: Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου
KJV: loosed from Paphos,
INT: having sailed from moreover from Paphos

Acts 13:14 Prep
GRK: δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης
KJV: departed from Perga,
INT: moreover having passed through from Perga

Acts 13:23 Prep
GRK: ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος
KJV: Of this man's seed
INT: God of the seed

Acts 13:29 Prep
GRK: γεγραμμένα καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου
KJV: they took [him] down from the tree,
INT: had been written having taken [him] down from the tree

Acts 13:31 Prep
GRK: συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: him from Galilee
INT: having come up with him from Galilee

Acts 13:39 Prep
GRK: καὶ ἀπὸ πάντων ὧν
KJV: are justified from all things,
INT: and from all things from which

Acts 13:50 Prep
GRK: ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων
KJV: expelled them out of their coasts.
INT: cast out them from the district

Acts 14:15 Prep
GRK: εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν
KJV: that ye should turn from these
INT: proclaiming the gospel to you from these

Acts 14:19 Prep
GRK: Ἐπῆλθαν δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ
KJV: [certain] Jews from Antioch
INT: came moreover from Antioch and

Acts 15:1 Prep
GRK: ΤΙΝΕΣ ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΕΣ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας
KJV: which came down from Judaea
INT: certain having come down from Judea

Acts 15:4 Prep
GRK: Ἰερουσαλὴμ παρεδέχθησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας
INT: Jerusalem they were welcomed by the church

Acts 15:5 Prep
GRK: τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως
KJV: certain of the sect
INT: certain of those of the sect

Acts 15:19 Prep
GRK: παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν
NAS: to God from among the Gentiles,
KJV: them, which from among the Gentiles
INT: to trouble those who from the Gentiles

Acts 15:33 Prep
GRK: μετ' εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν
KJV: in peace from the brethren unto
INT: in peace from the brothers

Acts 15:38 Prep
GRK: ἀπ' αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ
KJV: from them from Pamphylia, and
INT: from them from Pamphylia and

Acts 16:11 Prep
GRK: Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν
KJV: loosing from Troas,
INT: Having sailed therefore from Troas we made a straight course

Acts 16:33 Prep
GRK: νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν
KJV: and washed [their] stripes; and
INT: night he washed [them] from the wounds

Acts 16:39 Prep
GRK: ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τῆς πόλεως
INT: they asked [them] to go out of the city

Acts 16:40 Prep
GRK: ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ τῆς φυλακῆς
INT: having gone forth moreover out of the prison

Acts 17:2 Prep
GRK: διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν
KJV: with them out of the scriptures,
INT: reasoned with them from the Scriptures

Acts 17:13 Prep
GRK: ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης
KJV: the Jews of Thessalonica
INT: knew those from Thessalonica

Acts 17:27 Prep
GRK: οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου
KJV: not far from every one
INT: not far from one each

Acts 18:2 Prep
GRK: προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας
KJV: lately come from Italy, with
INT: lately come from Italy

Acts 18:2 Prep
GRK: τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης
INT: the Jews out of Rome

Acts 18:5 Prep
GRK: δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας
KJV: were come from Macedonia,
INT: moreover came down from Macedonia

Acts 18:6 Prep
GRK: καθαρὸς ἐγώ ἀπὸ τοῦ νῦν
KJV: [am] clean: from henceforth
INT: pure [from it] I [am] from now

Acts 18:16 Prep
GRK: ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος
KJV: he drave them from the judgment seat.
INT: he drove them from the judgment seat

Acts 18:21 Prep
GRK: θέλοντος ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου
KJV: And he sailed from Ephesus.
INT: willing he sailed from Ephesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page