571. ἄπιστος (apistos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 571. ἄπιστος (apistos) — 23 Occurrences

Matthew 17:17 Adj-VFS
GRK: Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη
NAS: and said, You unbelieving and perverted
KJV: and said, O faithless and perverse
INT: O generation unbelieving and perverted

Mark 9:19 Adj-VFS
GRK: Ὦ γενεὰ ἄπιστος ἕως πότε
NAS: O unbelieving generation,
KJV: O faithless generation,
INT: O generation unbelieving until when

Luke 9:41 Adj-NFS
GRK: Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη
NAS: and said, You unbelieving and perverted
KJV: said, O faithless and perverse
INT: O generation unbelieving and perverted

Luke 12:46 Adj-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει
NAS: him a place with the unbelievers.
KJV: portion with the unbelievers.
INT: with the unbelievers will appoint

John 20:27 Adj-NMS
GRK: μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός
NAS: it into My side; and do not be unbelieving, but believing.
KJV: be not faithless, but believing.
INT: not be unbelieving but believing

Acts 26:8 Adj-AMS
GRK: τί ἄπιστον κρίνεται παρ'
NAS: is it considered incredible among
KJV: should it be thought a thing incredible with
INT: Why incredible is it judged by

1 Corinthians 6:6 Adj-GMP
GRK: τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων
NAS: and that before unbelievers?
KJV: that before the unbelievers.
INT: this before unbelievers

1 Corinthians 7:12 Adj-AFS
GRK: γυναῖκα ἔχει ἄπιστον καὶ αὕτη
NAS: a wife who is an unbeliever, and she consents
KJV: a wife that believeth not, and
INT: wife has an unbelieving and she

1 Corinthians 7:13 Adj-AMS
GRK: ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ οὗτος
NAS: has an unbelieving husband,
KJV: an husband that believeth not, and
INT: has a husband unbelieving and he

1 Corinthians 7:14 Adj-NMS
GRK: ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ
NAS: For the unbelieving husband
KJV: For the unbelieving husband
INT: husband unbelieving in the

1 Corinthians 7:14 Adj-NFS
GRK: γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ
NAS: his wife, and the unbelieving wife
KJV: and the unbelieving wife
INT: wife unbelieving in the

1 Corinthians 7:15 Adj-NMS
GRK: δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται χωριζέσθω
NAS: if the unbelieving one leaves,
KJV: if the unbelieving depart,
INT: moreover the unbeliever separates himself let him separate himself

1 Corinthians 10:27 Adj-GMP
GRK: ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε
NAS: one of the unbelievers invites
KJV: If any of them that believe not bid
INT: you of the unbelieving and you wish

1 Corinthians 14:22 Adj-DMP
GRK: ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις ἡ δὲ
NAS: who believe but to unbelievers; but prophecy
KJV: but to them that believe not: but
INT: but to the unbelievers those who moreover

1 Corinthians 14:22 Adj-DMP
GRK: οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς
NAS: but prophecy [is for a sign], not to unbelievers but to those
KJV: [serveth] not for them that believe not, but
INT: not to the unbelievers but to those that

1 Corinthians 14:23 Adj-NMP
GRK: ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι οὐκ ἐροῦσιν
NAS: or unbelievers enter,
KJV: or unbelievers, will they
INT: uninstructed ones or unbelievers not will they say

1 Corinthians 14:24 Adj-NMS
GRK: δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης
NAS: prophesy, and an unbeliever or
KJV: one that believeth not, or
INT: moreover some unbeliever or uninstructed

2 Corinthians 4:4 Adj-GMP
GRK: νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ
NAS: the minds of the unbelieving so
KJV: the minds of them which believe not, lest
INT: thoughts of the unbelieving so as

2 Corinthians 6:14 Adj-DMP
GRK: γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις τίς γὰρ
NAS: Do not be bound together with unbelievers; for what
KJV: unequally yoked together with unbelievers: for
INT: Be unequally yoked with unbelievers what indeed

2 Corinthians 6:15 Adj-GMS
GRK: πιστῷ μετὰ ἀπίστου
NAS: in common with an unbeliever?
KJV: with an infidel?
INT: to a believer with an unbeliever

1 Timothy 5:8 Adj-GMS
GRK: καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων
NAS: and is worse than an unbeliever.
KJV: is worse than an infidel.
INT: and is than an unbeliever worse

Titus 1:15 Adj-DMP
GRK: μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν
NAS: who are defiled and unbelieving, nothing
KJV: and unbelieving [is] nothing
INT: are defiled and unbelieving nothing [is] pure

Revelation 21:8 Adj-DMP
GRK: δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις
NAS: But for the cowardly and unbelieving and abominable
KJV: and unbelieving, and
INT: to [the] fearful and unbelieving and abominable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page