586. ἀποδεκατόω (apodekatoo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 586. ἀποδεκατόω (apodekatoo) — 4 Occurrences

Matthew 23:23 V-PIA-2P
GRK: ὑποκριταί ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον
NAS: hypocrites! For you tithe mint
KJV: for ye pay tithe of mint
INT: hypocrites for you pay tithes of mint

Luke 11:42 V-PIA-2P
GRK: Φαρισαίοις ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον
NAS: to you Pharisees! For you pay tithe of mint
KJV: Pharisees! for ye tithe mint and
INT: Pharisees for you pay tithes of mint

Luke 18:12 V-PIA-1S
GRK: τοῦ σαββάτου ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα
NAS: a week; I pay tithes of all
KJV: in the week, I give tithes of all
INT: in the week I tithe all things as many as

Hebrews 7:5 V-PNA
GRK: ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν
NAS: in the Law to collect a tenth from the people,
KJV: a commandment to take tithes of the people
INT: commandment have to take tithes from the people

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page