726. ἁρπάζω (harpazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 726. ἁρπάζω (harpazó) — 14 Occurrences

Matthew 11:12 V-PIA-3P
GRK: καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν
NAS: and violent men take it by force.
KJV: take it by force.
INT: and [the] violent seize it

Matthew 12:29 V-ANA
GRK: σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι ἐὰν μὴ
NAS: house and carry off his property,
INT: goods of him to plunder if not

Matthew 13:19 V-PIA-3S
GRK: πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον
NAS: [one] comes and snatches away what
KJV: [one], and catcheth away that which
INT: evil one and snaches away that which was sown

John 6:15 V-PNA
GRK: ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα
NAS: to come and take Him by force to make
KJV: take him by force, to make
INT: to come and seize him that

John 10:12 V-PIA-3S
GRK: ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ
NAS: and the wolf snatches them and scatters
KJV: and the wolf catcheth them, and
INT: the wolf snatches them and

John 10:28 V-FIA-3S
GRK: καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ
NAS: one will snatch them out of My hand.
KJV: shall any [man] pluck them out of
INT: and never will seize anyone them

John 10:29 V-PNA
GRK: οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς
NAS: is able to snatch [them] out of the Father's
KJV: [man] is able to pluck [them] out of
INT: no one is able to seize out of the

Acts 8:39 V-AIA-3S
GRK: πνεῦμα Κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον
NAS: of the Lord snatched Philip
KJV: of the Lord caught away Philip,
INT: [the] Spirit of [the] Lord carried away Philip

Acts 23:10 V-ANA
GRK: στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ
NAS: to go down and take him away from them by force, and bring
KJV: and to take him by force from among
INT: troop having gone down to take by force him from

2 Corinthians 12:2 V-APP-AMS
GRK: θεὸς οἶδεν ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον
NAS: such a man was caught up to the third
KJV: such an one caught up to
INT: God knows having been caught up such a one

2 Corinthians 12:4 V-AIP-3S
GRK: ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν
NAS: was caught up into Paradise and heard
KJV: How that he was caught up into
INT: that he was caught up to

1 Thessalonians 4:17 V-FIP-1P
GRK: σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις
NAS: and remain will be caught up together
KJV: [and] remain shall be caught up together
INT: with them will be caught away in [the] clouds

Jude 1:23 V-PPA-NMP
GRK: ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες οὓς δὲ
NAS: save others, snatching them out of the fire;
KJV: fear, pulling [them] out of
INT: out of fire snatching [them] others moreover

Revelation 12:5 V-AIP-3S
GRK: σιδηρᾷ καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον
NAS: and her child was caught up to God
KJV: her child was caught up unto God,
INT: iron and was caught away the child

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page