784. ἄσπιλος (aspilos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 784. ἄσπιλος (aspilos) — 4 Occurrences

1 Timothy 6:14 Adj-AFS
GRK: τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι
NAS: the commandment without stain
KJV: [this] commandment without spot, unrebukeable,
INT: the commandment spotless blameless until

James 1:27 Adj-AMS
GRK: θλίψει αὐτῶν ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν
NAS: oneself unstained by the world.
KJV: himself unspotted from
INT: tribulation of them unstained oneself to keep

1 Peter 1:19 Adj-GMS
GRK: ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ
NAS: unblemished and spotless, [the blood] of Christ.
KJV: without blemish and without spot:
INT: without blemish and without spot of Christ

2 Peter 3:14 Adj-NMP
GRK: προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι
NAS: by Him in peace, spotless and blameless,
KJV: in peace, without spot, and blameless.
INT: expecting be earnest without spot and unblamable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page