792. ἀστήρ (astér)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 792. ἀστήρ (astér) — 24 Occurrences

Matthew 2:2 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ
NAS: For we saw His star in the east
KJV: we have seen his star in the east,
INT: of him the star in the

Matthew 2:7 N-GMS
GRK: τοῦ φαινομένου ἀστέρος
NAS: from them the exact time the star appeared.
KJV: what time the star appeared.
INT: of the appearing star

Matthew 2:9 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον
NAS: they went their way; and the star, which
KJV: and, lo, the star, which they saw
INT: behold the star which they saw

Matthew 2:10 N-AMS
GRK: δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν
NAS: When they saw the star, they rejoiced
KJV: they saw the star, they rejoiced
INT: moreover the star they rejoiced [with] joy

Matthew 24:29 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ
NAS: ITS LIGHT, AND THE STARS WILL FALL
KJV: light, and the stars shall fall from
INT: and the stars will fall from

Mark 13:25 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ
NAS: AND THE STARS WILL BE FALLING
KJV: And the stars of heaven shall
INT: and the stars will be out of

1 Corinthians 15:41 N-GMP
GRK: ἄλλη δόξα ἀστέρων ἀστὴρ γὰρ
NAS: glory of the stars; for star
KJV: glory of the stars: for
INT: another glory of [the] stars star indeed

1 Corinthians 15:41 N-NMS
GRK: δόξα ἀστέρων ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος
NAS: of the stars; for star differs
KJV: for [one] star differeth from
INT: glory of [the] stars star indeed from star

1 Corinthians 15:41 N-GMS
GRK: ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν
NAS: for star differs from star in glory.
KJV: differeth from [another] star in
INT: star indeed from star differs in

Jude 1:13 N-NMP
GRK: ἑαυτῶν αἰσχύνας ἀστέρες πλανῆται οἷς
NAS: wandering stars, for whom
KJV: wandering stars, to whom
INT: of themselves shames stars wandering to whom

Revelation 1:16 N-AMP
GRK: χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά καὶ
NAS: seven stars, and out of His mouth
KJV: hand seven stars: and out of
INT: hand of him stars seven and

Revelation 1:20 N-GMP
GRK: τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες
NAS: of the seven stars which
KJV: of the seven stars which
INT: of the seven stars which you saw

Revelation 1:20 N-NMP
GRK: οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν
NAS: the seven stars are the angels
KJV: The seven stars are
INT: The seven stars angels of the

Revelation 2:1 N-AMP
GRK: τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ
NAS: the seven stars in His right hand,
KJV: he that holdeth the seven stars in his
INT: the seven stars in the

Revelation 2:28 N-AMS
GRK: αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωινόν
NAS: and I will give him the morning star.
KJV: him the morning star.
INT: to him the star morning

Revelation 3:1 N-AMP
GRK: τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας Οἶδά σου
NAS: of God and the seven stars, says this:
KJV: and the seven stars; I know thy
INT: the seven stars I know your

Revelation 6:13 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and the stars of the sky fell
KJV: And the stars of heaven fell
INT: and the stars of heaven

Revelation 8:10 N-NMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος
NAS: and a great star fell
KJV: there fell a great star from heaven,
INT: heaven a star great burning

Revelation 8:11 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται Ὁ
NAS: The name of the star is called
KJV: the name of the star is called
INT: name the star is called

Revelation 8:12 N-GMP
GRK: τρίτον τῶν ἀστέρων ἵνα σκοτισθῇ
NAS: and a third of the stars were struck,
KJV: the third part of the stars; so as
INT: third of the stars that should be darkened

Revelation 9:1 N-AMS
GRK: καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ
NAS: and I saw a star from heaven
KJV: and I saw a star fall from
INT: and I saw a star out of

Revelation 12:1 N-GMP
GRK: αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα
NAS: a crown of twelve stars;
KJV: a crown of twelve stars:
INT: of her a crown of stars twelve

Revelation 12:4 N-GMP
GRK: τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ
NAS: a third of the stars of heaven
KJV: the third part of the stars of heaven,
INT: third of the stars of heaven

Revelation 22:16 N-NMS
GRK: Δαυίδ ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρός
NAS: the bright morning star.
KJV: and morning star.
INT: of David the star bright

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page