ἀστέρες
Englishman's Concordance
ἀστέρες (asteres) — 5 Occurrences

Matthew 24:29 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ
NAS: ITS LIGHT, AND THE STARS WILL FALL
KJV: light, and the stars shall fall from
INT: and the stars will fall from

Mark 13:25 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ
NAS: AND THE STARS WILL BE FALLING
KJV: And the stars of heaven shall
INT: and the stars will be out of

Jude 1:13 N-NMP
GRK: ἑαυτῶν αἰσχύνας ἀστέρες πλανῆται οἷς
NAS: wandering stars, for whom
KJV: wandering stars, to whom
INT: of themselves shames stars wandering to whom

Revelation 1:20 N-NMP
GRK: οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν
NAS: the seven stars are the angels
KJV: The seven stars are
INT: The seven stars angels of the

Revelation 6:13 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and the stars of the sky fell
KJV: And the stars of heaven fell
INT: and the stars of heaven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page