837. αὐξάνω (auxanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 837. αὐξάνω (auxanó) — 23 Occurrences

Matthew 6:28 V-PIA-3P
GRK: ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν οὐ κοπιῶσιν
NAS: of the field grow; they do not toil
KJV: how they grow; they toil
INT: field how they grow [they do] not labor

Matthew 13:32 V-ASP-3S
GRK: ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν
NAS: but when it is full grown, it is larger
KJV: when it is grown, it is
INT: when however it be grown greater than the

Mark 4:8 V-PPM/P-ANP
GRK: ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα καὶ ἔφερεν
NAS: and as they grew up and increased, they yielded
KJV: and increased; and
INT: growing up and increasing and bore

Luke 1:80 V-IIA-3S
GRK: δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο
NAS: And the child continued to grow and to become strong
KJV: And the child grew, and waxed strong
INT: and [the] child grew and was strengthened

Luke 2:40 V-IIA-3S
GRK: δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο
NAS: The Child continued to grow and become strong,
KJV: And the child grew, and waxed strong
INT: and [the] child grew and became strong

Luke 12:27 V-PIA-3S
GRK: κρίνα πῶς αὐξάνει οὐ κοπιᾷ
NAS: how they grow: they neither
KJV: how they grow: they toil
INT: lilies how they grow not labor

Luke 13:19 V-AIA-3S
GRK: ἑαυτοῦ καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο
NAS: garden; and it grew and became
KJV: garden; and it grew, and waxed
INT: his and it grew and came

John 3:30 V-PNA
GRK: ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν ἐμὲ δὲ
NAS: He must increase, but I must decrease.
KJV: He must increase, but I
INT: Him it behoves to increase me however

Acts 6:7 V-IIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο
NAS: of God kept on spreading; and the number
KJV: of God increased; and
INT: of God increased and was multiplied

Acts 7:17 V-AIA-3S
GRK: τῷ Ἀβραάμ ηὔξησεν ὁ λαὸς
NAS: the people increased and multiplied
KJV: the people grew and
INT: to Abraham increased the people

Acts 12:24 V-IIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο
NAS: of the Lord continued to grow and to be multiplied.
KJV: the word of God grew and multiplied.
INT: of God grew and multiplied

Acts 19:20 V-IIA-3S
GRK: ὁ λόγος ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν
NAS: of the Lord was growing mightily
KJV: So mightily grew the word of God
INT: of the word increased and prevailed

1 Corinthians 3:6 V-IIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ηὔξανεν
NAS: but God was causing the growth.
KJV: but God gave the increase.
INT: God gave growth

1 Corinthians 3:7 V-PPA-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ αὐξάνων θεός
NAS: but God who causes the growth.
KJV: but God that giveth the increase.
INT: but who gives growth God

2 Corinthians 9:10 V-FIA-3S
GRK: ὑμῶν καὶ αὐξήσει τὰ γενήματα
NAS: your seed for sowing and increase the harvest
KJV: and increase the fruits
INT: of you and may he increase the fruits

2 Corinthians 10:15 V-PPM/P-GFS
GRK: δὲ ἔχοντες αὐξανομένης τῆς πίστεως
NAS: that as your faith grows, we will be, within
KJV: faith is increased, that we shall be enlarged
INT: moreover having increasing the faith

Ephesians 2:21 V-PIA-3S
GRK: οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν
NAS: being fitted together, is growing into a holy
KJV: fitly framed together groweth unto
INT: building fitted together increases to a temple

Ephesians 4:15 V-ASA-1P
GRK: ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν
NAS: in love, we are to grow up in all
KJV: in love, may grow up into him
INT: in love we might grow up into him

Colossians 1:6 V-PPM/P-NNS
GRK: καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ
NAS: it is constantly bearing fruit and increasing, even
INT: bringing forth fruit and increasing even as also

Colossians 1:10 V-PPM/P-NMP
GRK: καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει
NAS: work and increasing in the knowledge
KJV: work, and increasing in the knowledge
INT: bringing forth fruit and growing in the knowledge

Colossians 2:19 V-PIA-3S
GRK: καὶ συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν
NAS: and ligaments, grows with a growth
KJV: knit together, increaseth with the increase
INT: and knit together increases [with] the increase

1 Peter 2:2 V-ASP-2P
GRK: ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν
NAS: so that by it you may grow in respect
KJV: of the word, that ye may grow thereby:
INT: by it you might grow in respect to salvation

2 Peter 3:18 V-PMA-2P
GRK: αὐξάνετε δὲ ἐν
NAS: but grow in the grace and knowledge
KJV: But grow in grace,
INT: grow moreover in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page