94. ἄδικος (adikos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 94. ἄδικος (adikos) — 12 Occurrences

Matthew 5:45 Adj-AMP
GRK: δικαίους καὶ ἀδίκους
NAS: on [the] righteous and [the] unrighteous.
KJV: the just and on the unjust.
INT: righteous and unrighteous

Luke 16:10 Adj-NMS
GRK: ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν
NAS: in much; and he who is unrighteous in a very little thing
KJV: and he that is unjust in
INT: with very little [is] unrighteous also in

Luke 16:10 Adj-NMS
GRK: ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν
NAS: in a very little thing is unrighteous also
KJV: the least is unjust also in
INT: in much unrighteous is

Luke 16:11 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ
NAS: faithful in the [use of] unrighteous wealth,
KJV: in the unrighteous mammon,
INT: in the unrighteous money faithful

Luke 18:11 Adj-NMP
GRK: ἀνθρώπων ἅρπαγες ἄδικοι μοιχοί ἢ
NAS: swindlers, unjust, adulterers,
KJV: [are], extortioners, unjust, adulterers,
INT: men swindlers unrighteous adulterers or

Acts 24:15 Adj-GMP
GRK: τε καὶ ἀδίκων
NAS: of both the righteous and the wicked.
KJV: of the just and unjust.
INT: both and of [the] unjust

Romans 3:5 Adj-NMS
GRK: ἐροῦμεν μὴ ἄδικος ὁ θεὸς
NAS: wrath is not unrighteous, is He? (I am speaking
KJV: [Is] God unrighteous who taketh
INT: will we say [is] unrighteous God

1 Corinthians 6:1 Adj-GMP
GRK: ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ οὐχὶ
NAS: before the unrighteous and not before
KJV: go to law before the unjust, and not
INT: before the unrighteous and not

1 Corinthians 6:9 Adj-NMP
GRK: οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν
NAS: do you not know that the unrighteous will not inherit
KJV: not that the unrighteous shall not
INT: know you that unrighteous ones [the] of God kingdom

Hebrews 6:10 Adj-NMS
GRK: οὐ γὰρ ἄδικος ὁ θεὸς
NAS: For God is not unjust so as to forget
KJV: [is] not unrighteous to forget
INT: not indeed unjust [is] God

1 Peter 3:18 Adj-GMP
GRK: δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων ἵνα ὑμᾶς
NAS: [the] just for [the] unjust, so
KJV: for the unjust, that
INT: [the] righteous for [the] unrighteous that us

2 Peter 2:9 Adj-AMP
GRK: πειρασμοῦ ῥύεσθαι ἀδίκους δὲ εἰς
NAS: and to keep the unrighteous under punishment
KJV: and to reserve the unjust unto the day
INT: temptation to deliver [the] unrighteous moreover to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page