συνέβαλλον
Englishman's Concordance
συνέβαλλον (syneballon) — 2 Occurrences

Acts 4:15 V-IIA-3P
GRK: συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους
NAS: the Council, they [began] to confer with one another,
KJV: the council, they conferred among
INT: Council to go they conferred with one another

Acts 17:18 V-IIA-3P
GRK: Στοϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ καί
NAS: philosophers were conversing with him. Some
KJV: of the Stoicks, encountered him.
INT: Stoics philosophers encountered him And

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page