συγγενεῖς
Englishman's Concordance
συγγενεῖς (syngeneis) — 5 Occurrences

Luke 1:58 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι
NAS: Her neighbors and her relatives heard
KJV: and her cousins heard how
INT: and relatives of her that

Luke 14:12 Adj-AMP
GRK: μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ
NAS: or your relatives or
KJV: neither thy kinsmen, nor [thy] rich
INT: nor the relatives of you nor

Acts 10:24 Adj-AMP
GRK: συνκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ
NAS: for them and had called together his relatives and close
KJV: his kinsmen and
INT: having called together the relatives of him and

Romans 16:7 Adj-AMP
GRK: Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ
NAS: and Junias, my kinsmen and my fellow prisoners,
KJV: Junia, my kinsmen, and my
INT: Junias kinsmen of me and

Romans 16:21 Adj-NMP
GRK: Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου
NAS: and Jason and Sosipater, my kinsmen.
KJV: Sosipater, my kinsmen, salute you.
INT: Sosipater the kinsmen of me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page