θεωρεῖτε
Englishman's Concordance
θεωρεῖτε (theōreite) — 12 Occurrences

Luke 21:6 V-PIA-2P
GRK: Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡμέραι
NAS: which you are looking at, the days
KJV: which ye behold, the days
INT: [As to] these things which you are beholding will come days

Luke 24:39 V-PIA-2P
GRK: καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα
NAS: and bones as you see that I have.
KJV: bones, as ye see me have.
INT: as me you see having

John 12:19 V-PIA-2P
GRK: πρὸς ἑαυτούς Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ
NAS: to one another, You see that you are not doing
KJV: themselves, Perceive ye how
INT: among themselves Do you see that not

John 14:19 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με ὅτι
NAS: see Me, but you [will] see Me; because
KJV: but ye see me: because
INT: you however see me because

John 16:10 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με
NAS: and you no longer see Me;
KJV: Father, and ye see me no more;
INT: and no more you behold me

John 16:16 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με καὶ
KJV: ye shall not see me: and
INT: and no longer you do behold me and

John 16:17 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ
KJV: ye shall not see me: and
INT: and not you do behold me and

John 16:19 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ
KJV: ye shall not see me: and
INT: and not you do behold me and

Acts 3:16 V-PIA-2P
GRK: τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε
NAS: man whom you see and know;
KJV: strong, whom ye see and know:
INT: this [man] whom you behold and know

Acts 19:26 V-PIA-2P
GRK: καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε
NAS: You see and hear that not only
KJV: Moreover ye see and hear,
INT: and you see and hear

Acts 25:24 V-PIA-2P
GRK: ἡμῖν ἄνδρες θεωρεῖτε τοῦτον περὶ
NAS: here present with us, you see this man
KJV: with us, ye see this man,
INT: us men you see this one concerning

Hebrews 7:4 V-PIA-2P
GRK: Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος
NAS: Now observe how great this man
KJV: Now consider how great this man
INT: consider moreover how great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page