2334. θεωρέω (theóreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2334. θεωρέω (theóreó) — 58 Occurrences

Matthew 27:55 V-PPA-NFP
GRK: ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες ἠκολούθησαν
NAS: were there looking on from a distance,
KJV: were there beholding afar off, which
INT: from afar off looking on who followed

Matthew 28:1 V-ANA
GRK: ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον
NAS: Mary came to look at the grave.
KJV: the other Mary to see the sepulchre.
INT: other Mary to see the tomb

Mark 3:11 V-IIA-3P
GRK: ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν προσέπιπτον αὐτῷ
NAS: spirits saw Him, they would fall down before
KJV: when they saw him,
INT: when him they beheld fell down before him

Mark 5:15 V-PIA-3P
GRK: Ἰησοῦν καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον
NAS: to Jesus and observed the man who had been demon-possessed
KJV: and see him that was possessed with the devil,
INT: Jesus and see the [man] possessed by demons

Mark 5:38 V-PIA-3S
GRK: ἀρχισυναγώγου καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ
KJV: and seeth the tumult,
INT: ruler of the synagogue and he beholds a commotion and

Mark 12:41 V-IIA-3S
GRK: τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὁ
NAS: the treasury, and [began] observing how
KJV: the treasury, and beheld how
INT: the treasury he saw how the

Mark 15:40 V-PPA-NFP
GRK: ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν αἷς
NAS: [some] women looking on from a distance,
KJV: also women looking on afar off:
INT: from afar off looking on among whom

Mark 15:47 V-IIA-3P
GRK: ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται
NAS: the [mother] of Joses were looking on [to see] where
KJV: [the mother] of Joses beheld where
INT: the of Joseph saw where he is laid

Mark 16:4 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται
NAS: Looking up, they saw that the stone
KJV: when they looked, they saw that
INT: And having looked up they see that has been rolled away

Luke 10:18 V-IIA-1P
GRK: δὲ αὐτοῖς Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν
NAS: And He said to them, I was watching Satan
KJV: he said unto them, I beheld Satan as
INT: moreover to them I beheld Satan

Luke 14:29 V-PPA-NMP
GRK: πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ
NAS: all who observe it begin
KJV: [it], all that behold [it] begin
INT: all who see [it] should begin him

Luke 21:6 V-PIA-2P
GRK: Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡμέραι
NAS: which you are looking at, the days
KJV: which ye behold, the days
INT: [As to] these things which you are beholding will come days

Luke 23:35 V-PPA-NMS
GRK: ὁ λαὸς θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον δὲ
NAS: stood by, looking on. And even
KJV: stood beholding. And
INT: the people beholding were deriding moreover

Luke 23:48 V-APA-NMP
GRK: θεωρίαν ταύτην θεωρήσαντες τὰ γενόμενα
NAS: spectacle, when they observed what had happened,
KJV: sight, beholding the things which were done,
INT: spectacle this having seen the things which had taken place

Luke 24:37 V-PNA
GRK: ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν
NAS: and thought that they were seeing a spirit.
KJV: and supposed that they had seen a spirit.
INT: they thought a spirit they beheld

Luke 24:39 V-PIA-2P
GRK: καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα
NAS: and bones as you see that I have.
KJV: bones, as ye see me have.
INT: as me you see having

John 2:23 V-PPA-NMP
GRK: ὄνομα αὐτοῦ θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ
NAS: in His name, observing His signs
KJV: name, when they saw the miracles
INT: name of him beholding of him the

John 4:19 V-PIA-1S
GRK: γυνή Κύριε θεωρῶ ὅτι προφήτης
NAS: to Him, Sir, I perceive that You are a prophet.
KJV: unto him, Sir, I perceive that thou
INT: woman Sir I understand that a prophet

John 6:2 V-IIA-3P
GRK: πολύς ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα
INT: great because they saw the signs

John 6:19 V-PIA-3P
GRK: ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν
NAS: or four miles, they saw Jesus walking
KJV: furlongs, they see Jesus
INT: or thirty they see Jesus

John 6:40 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν
NAS: that everyone who beholds the Son
KJV: every one which seeth the Son, and
INT: everyone who sees the Son

John 6:62 V-PSA-2P
GRK: ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν
NAS: [What] then if you see the Son of Man
KJV: if ye shall see the Son
INT: What if then you should see the Son

John 7:3 V-FIA-3P
GRK: μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ τὰ
NAS: also may see Your works
KJV: disciples also may see the works that
INT: disciples of you may see of you the

John 8:51 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν
NAS: My word he will never see death.
KJV: he shall never see death.
INT: never not shall he see to the

John 9:8 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ
NAS: who previously saw him as a beggar,
KJV: they which before had seen him
INT: and those who saw him

John 10:12 V-PIA-3S
GRK: πρόβατα ἴδια θεωρεῖ τὸν λύκον
NAS: of the sheep, sees the wolf
KJV: are not, seeth the wolf coming,
INT: sheep own sees the wolf

John 12:19 V-PIA-2P
GRK: πρὸς ἑαυτούς Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ
NAS: to one another, You see that you are not doing
KJV: themselves, Perceive ye how
INT: among themselves Do you see that not

John 12:45 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ
NAS: He who sees Me sees the One who sent
KJV: And he that seeth me seeth
INT: and he that beholds me beholds

John 12:45 V-PIA-3S
GRK: θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά
NAS: He who sees Me sees the One who sent
KJV: me seeth him that sent
INT: beholds me beholds the [one] having sent

John 14:17 V-PIA-3S
GRK: ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ
NAS: because it does not see Him or
KJV: receive, because it seeth him not,
INT: because not it does see him nor

John 14:19 V-PIA-3S
GRK: με οὐκέτι θεωρεῖ ὑμεῖς δὲ
NAS: will no longer see Me, but you [will] see
KJV: and the world seeth me no more;
INT: me no more sees you however

John 14:19 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με ὅτι
NAS: see Me, but you [will] see Me; because
KJV: but ye see me: because
INT: you however see me because

John 16:10 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με
NAS: and you no longer see Me;
KJV: Father, and ye see me no more;
INT: and no more you behold me

John 16:16 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με καὶ
KJV: ye shall not see me: and
INT: and no longer you do behold me and

John 16:17 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ
KJV: ye shall not see me: and
INT: and not you do behold me and

John 16:19 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ
KJV: ye shall not see me: and
INT: and not you do behold me and

John 17:24 V-PSA-3P
GRK: ἐμοῦ ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν
NAS: so that they may see My glory
KJV: am; that they may behold my glory,
INT: me that they might behold glory

John 20:6 V-PIA-3S
GRK: μνημεῖον καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια
NAS: the tomb; and he saw the linen wrappings
KJV: and seeth the linen clothes
INT: tomb and sees the linen cloths

John 20:12 V-PIA-3S
GRK: καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους
NAS: and she saw two angels
KJV: And seeth two angels
INT: and beholds two angels

John 20:14 V-PIA-3S
GRK: ὀπίσω καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν
NAS: around and saw Jesus
KJV: back, and saw Jesus standing,
INT: around and beholds Jesus

Acts 3:16 V-PIA-2P
GRK: τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε
NAS: man whom you see and know;
KJV: strong, whom ye see and know:
INT: this [man] whom you behold and know

Acts 4:13 V-PPA-NMP
GRK: Θεωροῦντες δὲ τὴν
NAS: Now as they observed the confidence
KJV: Now when they saw the boldness
INT: seeing moreover the

Acts 7:56 V-PIA-1S
GRK: εἶπεν Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς
NAS: Behold, I see the heavens
KJV: Behold, I see the heavens
INT: said Behold I see the heavens

Acts 8:13 V-PPA-NMS
GRK: τῷ Φιλίππῳ θεωρῶν τε σημεῖα
NAS: on with Philip, and as he observed signs
KJV: wondered, beholding the miracles
INT: with Philip beholding moreover signs

Acts 9:7 V-PPA-NMP
GRK: μηδένα δὲ θεωροῦντες
NAS: hearing the voice but seeing no one.
KJV: a voice, but seeing no man.
INT: No one however seeing

Acts 10:11 V-PIA-3S
GRK: καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν
NAS: and he saw the sky opened
KJV: And saw heaven opened,
INT: and he beholds heaven

Acts 17:16 V-PPA-GMS
GRK: ἐν αὐτῷ θεωροῦντος κατείδωλον οὖσαν
NAS: within him as he was observing the city
KJV: him, when he saw the city
INT: in him seeing full of idols being

Acts 17:22 V-PIA-1S
GRK: δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ
NAS: of Athens, I observe that you are very religious
KJV: [Ye] men of Athens, I perceive that in
INT: very religious you I behold

Acts 19:26 V-PIA-2P
GRK: καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε
NAS: You see and hear that not only
KJV: Moreover ye see and hear,
INT: and you see and hear

Acts 20:38 V-PNA
GRK: πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν προέπεμπον δὲ
NAS: that they would not see his face
KJV: that they should see his face
INT: face of him to see they accompanied moreover

Acts 21:20 V-PIA-2S
GRK: τε αὐτῷ Θεωρεῖς ἀδελφέ πόσαι
NAS: and they said to him, You see, brother,
KJV: unto him, Thou seest, brother,
INT: moreover to him You see brother how many

Acts 25:24 V-PIA-2P
GRK: ἡμῖν ἄνδρες θεωρεῖτε τοῦτον περὶ
NAS: here present with us, you see this man
KJV: with us, ye see this man,
INT: us men you see this one concerning

Acts 27:10 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῖς Ἄνδρες θεωρῶ ὅτι μετὰ
NAS: to them, Men, I perceive that the voyage
KJV: Sirs, I perceive that
INT: to them Men I understand that with

Acts 28:6 V-PPA-GMP
GRK: προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον
NAS: a long time and had seen nothing
KJV: a great while, and saw no harm
INT: expecting and seeing nothing amiss

Hebrews 7:4 V-PIA-2P
GRK: Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος
NAS: Now observe how great this man
KJV: Now consider how great this man
INT: consider moreover how great

1 John 3:17 V-PSA-3S
GRK: κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν
NAS: goods, and sees his brother
KJV: good, and seeth his brother
INT: world and might see the brother

Revelation 11:11 V-PPA-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς
NAS: upon those who were watching them.
KJV: fell upon them which saw them.
INT: upon those beholding them

Revelation 11:12 V-AIA-3P
GRK: νεφέλῃ καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ
NAS: and their enemies watched them.
KJV: their enemies beheld them.
INT: cloud and beheld them the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page