2346. θλίβω (thlibó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2346. θλίβω (thlibó) — 10 Occurrences

Matthew 7:14 V-RPM/P-NFS
GRK: πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς
NAS: and the way is narrow that leads
KJV: and narrow [is] the way,
INT: gate and narrow the way

Mark 3:9 V-PSA-3P
GRK: ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν
NAS: for Him because of the crowd, so
KJV: lest they should throng him.
INT: that not they might press upon him

2 Corinthians 1:6 V-PIM/P-1P
GRK: εἴτε δὲ θλιβόμεθα ὑπὲρ τῆς
NAS: But if we are afflicted, it is for your comfort
KJV: whether we be afflicted, [it is] for
INT: if moreover we are troubled [it is] for

2 Corinthians 4:8 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ' οὐ
NAS: [we are] afflicted in every way,
KJV: [We are] troubled on every side,
INT: in every [way] oppressed but not

2 Corinthians 7:5 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἔξωθεν μάχαι
NAS: rest, but we were afflicted on every
KJV: but we were troubled on
INT: in every [way] being oppressed on the outside contentions

1 Thessalonians 3:4 V-PNM/P
GRK: ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι καθὼς καὶ
NAS: that we were going to suffer affliction; and so
KJV: we should suffer tribulation; even
INT: we are about to suffer tribulation even as also

2 Thessalonians 1:6 V-PPA-DMP
GRK: ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν
NAS: with affliction those who afflict you,
KJV: tribulation to them that trouble you;
INT: to repay to those who oppress you tribulation

2 Thessalonians 1:7 V-PPM/P-DMP
GRK: ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ'
NAS: and [to give] relief to you who are afflicted and to us as well when
KJV: And to you who are troubled rest with
INT: to you that are oppressed repose with

1 Timothy 5:10 V-PPM/P-DMP
GRK: ἔνιψεν εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν εἰ
NAS: she has assisted those in distress, [and] if
KJV: she have relieved the afflicted, if
INT: she washed if to the oppressed she imparted relief if

Hebrews 11:37 V-PPM/P-NMP
GRK: δέρμασιν ὑστερούμενοι θλιβόμενοι κακουχούμενοι
NAS: being destitute, afflicted, ill-treated
KJV: being destitute, afflicted, tormented;
INT: skins being destitute being oppressed being mistreated

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page