θλίψεως
Englishman's Concordance
θλίψεως (thlipseōs) — 9 Occurrences

Matthew 13:21 N-GFS
GRK: γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ
NAS: but is [only] temporary, and when affliction or
KJV: for when tribulation or
INT: having come however tribulation or persecution

Mark 4:17 N-GFS
GRK: εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ
NAS: then, when affliction or
KJV: afterward, when affliction or
INT: then having arisen tribulation or persecution

John 16:21 N-GFS
GRK: μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν
NAS: remembers the anguish because
KJV: no more the anguish, for
INT: she remembers the tribulation on account of the

Acts 11:19 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης
NAS: because of the persecution that occurred
KJV: upon the persecution that arose
INT: by the tribulation that had taken place

2 Corinthians 1:8 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς
NAS: brethren, of our affliction which came
KJV: of our trouble which came
INT: as to the tribulation of us

2 Corinthians 2:4 N-GFS
GRK: γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς
NAS: For out of much affliction and anguish
KJV: out of much affliction and anguish
INT: indeed much tribulation and distress

2 Corinthians 4:17 N-GFS
GRK: ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ'
NAS: light affliction is producing
KJV: light affliction, which
INT: lightness of tribulation of us far

2 Corinthians 8:2 N-GFS
GRK: πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία
NAS: ordeal of affliction their abundance
KJV: trial of affliction the abundance
INT: much proof of tribulation the abundance

Revelation 7:14 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης
NAS: out of the great tribulation, and they have washed
KJV: great tribulation, and
INT: out of the tribulation great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page