θύραν
Englishman's Concordance
θύραν (thyran) — 14 Occurrences

Matthew 6:6 N-AFS
GRK: κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι
NAS: close your door and pray
KJV: thy door, pray
INT: having shut the door of you pray

Mark 1:33 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν θύραν
NAS: city had gathered at the door.
KJV: gathered together at the door.
INT: at the door

Mark 2:2 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν θύραν καὶ ἐλάλει
NAS: near the door; and He was speaking
KJV: as about the door: and
INT: at the door and he spoke

Mark 11:4 N-AFS
GRK: δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ
NAS: tied at the door, outside
KJV: tied by the door without in
INT: tied at the door outside by

Mark 15:46 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου
NAS: against the entrance of the tomb.
KJV: unto the door of the sepulchre.
INT: to the door of the tomb

Luke 13:25 N-AFS
GRK: ἀποκλείσῃ τὴν θύραν καὶ ἄρξησθε
NAS: up and shuts the door, and you begin
KJV: hath shut to the door, and
INT: shall have shut the door and you begin

Luke 13:25 N-AFS
GRK: κρούειν τὴν θύραν λέγοντες Κύριε
NAS: and knock on the door, saying,
KJV: to knock at the door, saying,
INT: to knock at the door saying Lord

Acts 3:2 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ
NAS: day at the gate of the temple
KJV: daily at the gate of the temple which
INT: at the gate of the temple

Acts 12:13 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος
NAS: When he knocked at the door of the gate,
KJV: knocked at the door of the gate,
INT: he [at] the door of the gate

Acts 14:27 N-AFS
GRK: τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως
NAS: He had opened a door of faith
KJV: he had opened the door of faith
INT: to the Gentiles a door of faith

Colossians 4:3 N-AFS
GRK: ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου
NAS: will open up to us a door for the word,
KJV: unto us a door of utterance,
INT: might open to us a door of the word

Revelation 3:8 N-AFS
GRK: ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην ἣν
NAS: before you an open door which no one
KJV: thee an open door, and no man
INT: before you a door opened which

Revelation 3:20 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω
NAS: I stand at the door and knock;
KJV: I stand at the door, and knock:
INT: at the door and knock

Revelation 3:20 N-AFS
GRK: ἀνοίξῃ τὴν θύραν καὶ εἰσελεύσομαι
NAS: and opens the door, I will come
KJV: and open the door, I will come in to
INT: open the door and I will come in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page