2374. θύρα (thura)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2374. θύρα (thura) — 39 Occurrences

Matthew 6:6 N-AFS
GRK: κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι
NAS: close your door and pray
KJV: thy door, pray
INT: having shut the door of you pray

Matthew 24:33 N-DFP
GRK: ἐστιν ἐπὶ θύραις
NAS: that He is near, [right] at the door.
KJV: near, [even] at the doors.
INT: it is at [the] doors

Matthew 25:10 N-NFS
GRK: ἐκλείσθη ἡ θύρα
NAS: in with him to the wedding feast; and the door was shut.
KJV: the marriage: and the door was shut.
INT: was shut the door

Matthew 27:60 N-DFS
GRK: μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου
NAS: stone against the entrance of the tomb
KJV: stone to the door of the sepulchre,
INT: great to the door of the tomb

Mark 1:33 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν θύραν
NAS: city had gathered at the door.
KJV: gathered together at the door.
INT: at the door

Mark 2:2 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν θύραν καὶ ἐλάλει
NAS: near the door; and He was speaking
KJV: as about the door: and
INT: at the door and he spoke

Mark 11:4 N-AFS
GRK: δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ
NAS: tied at the door, outside
KJV: tied by the door without in
INT: tied at the door outside by

Mark 13:29 N-DFP
GRK: ἐστιν ἐπὶ θύραις
NAS: that He is near, [right] at the door.
KJV: nigh, [even] at the doors.
INT: it is at [the] doors

Mark 15:46 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου
NAS: against the entrance of the tomb.
KJV: unto the door of the sepulchre.
INT: to the door of the tomb

Mark 16:3 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου
NAS: the stone for us from the entrance of the tomb?
KJV: from the door of the sepulchre?
INT: out of the door of the tomb

Luke 11:7 N-NFS
GRK: ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται καὶ
NAS: Do not bother me; the door has already
KJV: me not: the door is now
INT: already the door has been shut and

Luke 13:24 N-GFS
GRK: τῆς στενῆς θύρας ὅτι πολλοί
NAS: the narrow door; for many,
INT: the narrow door for many

Luke 13:25 N-AFS
GRK: ἀποκλείσῃ τὴν θύραν καὶ ἄρξησθε
NAS: up and shuts the door, and you begin
KJV: hath shut to the door, and
INT: shall have shut the door and you begin

Luke 13:25 N-AFS
GRK: κρούειν τὴν θύραν λέγοντες Κύριε
NAS: and knock on the door, saying,
KJV: to knock at the door, saying,
INT: to knock at the door saying Lord

John 10:1 N-GFS
GRK: διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν
NAS: to you, he who does not enter by the door into the fold
KJV: not by the door into the sheepfold,
INT: by the door to the

John 10:2 N-GFS
GRK: διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν
NAS: But he who enters by the door is a shepherd
KJV: by the door is
INT: by the door shepherd is

John 10:7 N-NFS
GRK: εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων
NAS: to you, I am the door of the sheep.
KJV: I am the door of the sheep.
INT: am the door of the sheep

John 10:9 N-NFS
GRK: εἰμι ἡ θύρα δι' ἐμοῦ
NAS: I am the door; if anyone
KJV: I am the door: by me
INT: am the door by me

John 18:16 N-DFS
GRK: πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω ἐξῆλθεν
NAS: was standing at the door outside.
KJV: stood at the door without. Then
INT: at the door outside Went out

John 20:19 N-GFP
GRK: καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου
NAS: [day] of the week, and when the doors were shut
KJV: when the doors were shut
INT: and of the doors having been shut where

John 20:26 N-GFP
GRK: Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων καὶ
NAS: came, the doors having been shut,
KJV: Jesus, the doors being shut,
INT: Jesus the doors having been shut and

Acts 3:2 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ
NAS: day at the gate of the temple
KJV: daily at the gate of the temple which
INT: at the gate of the temple

Acts 5:9 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν
NAS: your husband are at the door, and they will carry
KJV: [are] at the door, and
INT: [are] at the door and they will carry out

Acts 5:19 N-AFP
GRK: ἀνοίξας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς
NAS: opened the gates of the prison,
KJV: opened the prison doors, and brought
INT: having opened the doors of the jail

Acts 5:23 N-GFP
GRK: ἐπὶ τῶν θυρῶν ἀνοίξαντες δὲ
NAS: standing at the doors; but when we had opened
KJV: before the doors: but
INT: before the doors having opened however

Acts 12:6 N-GFS
GRK: πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν
NAS: in front of the door were watching over
KJV: before the door kept
INT: before the door kept the

Acts 12:13 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος
NAS: When he knocked at the door of the gate,
KJV: knocked at the door of the gate,
INT: he [at] the door of the gate

Acts 14:27 N-AFS
GRK: τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως
NAS: He had opened a door of faith
KJV: he had opened the door of faith
INT: to the Gentiles a door of faith

Acts 16:26 N-NFP
GRK: παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι καὶ
NAS: all the doors were opened
KJV: all the doors were opened,
INT: immediately the doors all and

Acts 16:27 N-AFP
GRK: ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς
NAS: the prison doors opened,
KJV: the prison doors open,
INT: opened the doors of the prison

Acts 21:30 N-NFP
GRK: ἐκλείσθησαν αἱ θύραι
NAS: and immediately the doors were shut.
KJV: and forthwith the doors were shut.
INT: were shut the doors

1 Corinthians 16:9 N-NFS
GRK: θύρα γάρ μοι
NAS: for a wide door for effective
KJV: For a great door and effectual
INT: a door indeed to me

2 Corinthians 2:12 N-GFS
GRK: χριστοῦ καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης
NAS: of Christ and when a door was opened
KJV: gospel, and a door was opened unto me
INT: of Christ also a door to me having been opened

Colossians 4:3 N-AFS
GRK: ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου
NAS: will open up to us a door for the word,
KJV: unto us a door of utterance,
INT: might open to us a door of the word

James 5:9 N-GFP
GRK: πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν
NAS: is standing right at the door.
KJV: standeth before the door.
INT: before the doors stands

Revelation 3:8 N-AFS
GRK: ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην ἣν
NAS: before you an open door which no one
KJV: thee an open door, and no man
INT: before you a door opened which

Revelation 3:20 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω
NAS: I stand at the door and knock;
KJV: I stand at the door, and knock:
INT: at the door and knock

Revelation 3:20 N-AFS
GRK: ἀνοίξῃ τὴν θύραν καὶ εἰσελεύσομαι
NAS: and opens the door, I will come
KJV: and open the door, I will come in to
INT: open the door and I will come in

Revelation 4:1 N-NFS
GRK: καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν
NAS: and behold, a door [standing] open
KJV: and, behold, a door [was] opened in
INT: and behold a door opened in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page