τραπέζης
Englishman's Concordance
τραπέζης (trapezēs) — 7 Occurrences

Matthew 15:27 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων
NAS: which fall from their masters' table.
KJV: their masters' table.
INT: from the table of the masters

Mark 7:28 N-GFS
GRK: ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ
NAS: under the table feed
KJV: the dogs under the table eat of
INT: under the table eat of

Luke 16:21 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου
NAS: from the rich man's table; besides,
KJV: the rich man's table: moreover
INT: from the table of the rich man

Luke 22:21 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς τραπέζης
NAS: Me is with Mine on the table.
KJV: me on the table.
INT: on the table

Luke 22:30 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν
NAS: and drink at My table in My kingdom,
KJV: at my table in my
INT: at the table of me in

1 Corinthians 10:21 N-GFS
GRK: οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν
NAS: partake of the table of the Lord
KJV: of the Lord's table, and
INT: not you are able of [the] table of [the] Lord to partake

1 Corinthians 10:21 N-GFS
GRK: μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων
NAS: of the Lord and the table of demons.
KJV: table, and of the table of devils.
INT: to partake and of [the] table of demons

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page