ὑπακούουσιν
Englishman's Concordance
ὑπακούουσιν (hypakouousin) — 5 Occurrences

Matthew 8:27 V-PIA-3P
GRK: θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν
NAS: the winds and the sea obey Him?
KJV: and the sea obey him!
INT: sea him obey

Mark 1:27 V-PIA-3P
GRK: ἐπιτάσσει καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ
NAS: spirits, and they obey Him.
KJV: spirits, and they do obey him.
INT: he commands and they obey him

Luke 8:25 V-PIA-3P
GRK: ὕδατι καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ
NAS: and the water, and they obey Him?
KJV: water, and they obey him.
INT: water and they obey him

2 Thessalonians 1:8 V-PPA-DMP
GRK: τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ
NAS: and to those who do not obey the gospel
KJV: God, and that obey not the gospel
INT: those that not obey the gospel

Hebrews 5:9 V-PPA-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος
NAS: those who obey Him the source
KJV: salvation unto all them that obey him;
INT: to all those who obey him author

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page