ὑπήκουσεν
Englishman's Concordance
ὑπήκουσεν (hypēkousen) — 3 Occurrences

Luke 17:6 V-AIA-3S
GRK: θαλάσσῃ καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν
NAS: in the sea; and it would obey you.
KJV: and it should obey you.
INT: sea and it would obey anyhow you

Hebrews 11:8 V-AIA-3S
GRK: καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς
NAS: when he was called, obeyed by going
KJV: an inheritance, obeyed; and
INT: being called Abraham obeyed to go out into

1 Peter 3:6 V-IIA-3S
GRK: ὡς Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραάμ
NAS: just as Sarah obeyed Abraham, calling
KJV: Even as Sara obeyed Abraham, calling
INT: as Sarah obeyed Abraham

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page