ὑπάγω
Englishman's Concordance
ὑπάγω (hypagō) — 15 Occurrences

John 7:33 V-PIA-1S
GRK: εἰμὶ καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν
NAS: with you, then I go to Him who sent
KJV: and [then] I go unto
INT: I am and I go to the [one]

John 8:14 V-PIA-1S
GRK: καὶ ποῦ ὑπάγω ὑμεῖς δὲ
NAS: from and where I am going; but you do not know
KJV: and whither I go; but ye
INT: and where I go you however

John 8:14 V-PIA-1S
GRK: ἢ ποῦ ὑπάγω
NAS: from or where I am going.
KJV: and whither I go.
INT: or where I go

John 8:21 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῖς Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ
NAS: again to them, I go away,
KJV: I go my way, and
INT: to them I go away and you will seek

John 8:21 V-PIA-1S
GRK: ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ
NAS: to them, I go away, and you will seek
KJV: whither I go, ye cannot
INT: where I go you not

John 8:22 V-PIA-1S
GRK: Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ
NAS: Where I am going, you cannot
KJV: Whither I go, ye cannot
INT: Where I go you not

John 13:33 V-PIA-1S
GRK: Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ
NAS: to you, 'Where I am going, you cannot
KJV: Whither I go, ye cannot
INT: where I go you not

John 13:36 V-PIA-1S
GRK: Ἰησοῦς Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί
NAS: Where I go, you cannot
KJV: him, Whither I go, thou canst not
INT: Jesus Where I go not you are able

John 14:4 V-PIA-1S
GRK: ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν
NAS: the way where I am going.
KJV: whither I go ye know, and
INT: where I go you know the

John 14:28 V-PIA-1S
GRK: εἶπον ὑμῖν Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι
NAS: that I said to you, 'I go away, and I will come
KJV: said unto you, I go away, and come
INT: said to you I am going away and I am coming

John 16:5 V-PIA-1S
GRK: νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν
NAS: But now I am going to Him who sent
KJV: But now I go my way to him that sent
INT: now however I go to the [one]

John 16:10 V-PIA-1S
GRK: τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι
NAS: because I go to the Father
KJV: righteousness, because I go to my
INT: the Father I go away and no more

John 16:16 V-PIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν
KJV: I go to
INT: because I go away to the

John 16:17 V-PIA-1S
GRK: καί Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν
NAS: Me'; and, 'because I go to the Father'?
KJV: Because I go to the Father?
INT: And Because I go away to the

John 21:3 V-PIA-1S
GRK: Σίμων Πέτρος Ὑπάγω ἁλιεύειν λέγουσιν
NAS: said to them, I am going fishing.
KJV: unto them, I go a fishing.
INT: Simon Peter I go to fish They say

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page