5219. ὑπακούω (hupakouó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5219. ὑπακούω (hupakouó) — 21 Occurrences

Matthew 8:27 V-PIA-3P
GRK: θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν
NAS: the winds and the sea obey Him?
KJV: and the sea obey him!
INT: sea him obey

Mark 1:27 V-PIA-3P
GRK: ἐπιτάσσει καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ
NAS: spirits, and they obey Him.
KJV: spirits, and they do obey him.
INT: he commands and they obey him

Mark 4:41 V-PIA-3S
GRK: ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ
NAS: the wind and the sea obey Him?
KJV: and the sea obey him?
INT: the sea obey him

Luke 8:25 V-PIA-3P
GRK: ὕδατι καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ
NAS: and the water, and they obey Him?
KJV: water, and they obey him.
INT: water and they obey him

Luke 17:6 V-AIA-3S
GRK: θαλάσσῃ καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν
NAS: in the sea; and it would obey you.
KJV: and it should obey you.
INT: sea and it would obey anyhow you

Acts 6:7 V-IIA-3P
GRK: τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει
NAS: of the priests were becoming obedient to the faith.
KJV: of the priests were obedient to the faith.
INT: of the priests were obedient to the faith

Acts 12:13 V-ANA
GRK: προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι Ῥόδη
NAS: Rhoda came to answer.
KJV: a damsel came to hearken, named Rhoda.
INT: came a girl to listen by name Rhoda

Romans 6:12 V-PNA
GRK: εἰς τὸ ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις
NAS: body so that you obey its lusts,
KJV: body, that ye should obey it in
INT: in order to obey the lusts

Romans 6:16 V-PIA-2P
GRK: ἐστε ᾧ ὑπακούετε ἤτοι ἁμαρτίας
NAS: of the one whom you obey, either
KJV: ye are to whom ye obey; whether of sin
INT: you are to him whom you obey whether of sin

Romans 6:17 V-AIA-2P
GRK: τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε δὲ ἐκ
NAS: of sin, you became obedient from the heart
KJV: but ye have obeyed from
INT: of sin you obeyed moreover from [the]

Romans 10:16 V-AIA-3P
GRK: οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ
NAS: they did not all heed the good news;
KJV: not all obeyed the gospel. For
INT: not all obeyed the gospel

Ephesians 6:1 V-PMA-2P
GRK: Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν
NAS: Children, obey your parents
KJV: Children, obey your parents
INT: Children obey the parents

Ephesians 6:5 V-PMA-2P
GRK: Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς κατὰ
NAS: Slaves, be obedient to those
KJV: Servants, be obedient to them that are [your] masters
INT: slaves obey the according to

Philippians 2:12 V-AIA-2P
GRK: καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε μὴ ὡς
NAS: as you have always obeyed, not as in my presence
KJV: ye have always obeyed, not as
INT: even as always you obeyed not as

Colossians 3:20 V-PMA-2P
GRK: Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν
NAS: Children, be obedient to your parents
KJV: Children, obey [your] parents in
INT: Children obey the parents

Colossians 3:22 V-PMA-2P
GRK: Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ πάντα
NAS: in all things obey those
KJV: Servants, obey in all things
INT: Slaves obey in all things

2 Thessalonians 1:8 V-PPA-DMP
GRK: τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ
NAS: and to those who do not obey the gospel
KJV: God, and that obey not the gospel
INT: those that not obey the gospel

2 Thessalonians 3:14 V-PIA-3S
GRK: τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ
NAS: anyone does not obey our instruction
KJV: And if any man obey not our
INT: anyone not obey this instruction

Hebrews 5:9 V-PPA-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος
NAS: those who obey Him the source
KJV: salvation unto all them that obey him;
INT: to all those who obey him author

Hebrews 11:8 V-AIA-3S
GRK: καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς
NAS: when he was called, obeyed by going
KJV: an inheritance, obeyed; and
INT: being called Abraham obeyed to go out into

1 Peter 3:6 V-IIA-3S
GRK: ὡς Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραάμ
NAS: just as Sarah obeyed Abraham, calling
KJV: Even as Sara obeyed Abraham, calling
INT: as Sarah obeyed Abraham

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page