ἅγιοι
Englishman's Concordance
ἅγιοι (hagioi) — 8 Occurrences

1 Corinthians 6:2 Adj-NMP
GRK: ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον
NAS: do you not know that the saints will judge
KJV: that the saints shall judge
INT: that the saints the world

2 Corinthians 13:13 Adj-NMP
GRK: ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες
NAS: All the saints greet you.
KJV: All the saints salute you.
INT: you the saints all

Philippians 4:22 Adj-NMP
GRK: πάντες οἱ ἅγιοι μάλιστα δὲ
NAS: All the saints greet you, especially
KJV: All the saints salute you,
INT: all the saints especially moreover

Colossians 3:12 Adj-NMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι
NAS: of God, holy and beloved,
KJV: the elect of God, holy and beloved,
INT: of God holy and beloved

Hebrews 3:1 Adj-VMP
GRK: Ὅθεν ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεως ἐπουρανίου
NAS: Therefore, holy brethren, partakers
KJV: Wherefore, holy brethren, partakers
INT: Therefore brothers holy of [the] calling heavenly

1 Peter 1:15 Adj-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ
NAS: the Holy One who called
KJV: be ye holy in all
INT: also yourselves holy in all

1 Peter 1:16 Adj-NMP
GRK: γέγραπται ὅτι Ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι
NAS: it is written, YOU SHALL BE HOLY, FOR I AM HOLY.
KJV: it is written, Be ye holy; for I
INT: it has been written Holy be you for

Revelation 18:20 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ
NAS: her, O heaven, and you saints and apostles
KJV: and [ye] holy apostles
INT: and [you] holy and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page