ἅγιον
Englishman's Concordance
ἅγιον (hagion) — 47 Occurrences

Matthew 7:6 Adj-ANS
GRK: δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν
NAS: what is holy to dogs,
KJV: that which is holy unto the dogs,
INT: Give that which [is] holy to the dogs

Mark 3:29 Adj-ANS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει
NAS: against the Holy Spirit
KJV: against the Holy Ghost
INT: Spirit Holy never has

Mark 6:20 Adj-AMS
GRK: δίκαιον καὶ ἅγιον καὶ συνετήρει
NAS: that he was a righteous and holy man,
KJV: man and an holy, and observed
INT: righteous and holy and kept safe

Mark 13:11 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: for it is not you who speak, but [it is] the Holy Spirit.
KJV: that speak, but the Holy Ghost.
INT: Spirit the Holy

Luke 1:35 Adj-NNS
GRK: αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ
NAS: and said to her, The Holy Spirit
KJV: unto her, The Holy Ghost
INT: to her Spirit [the] Holy will come upon

Luke 1:35 Adj-NNS
GRK: τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς
NAS: you; and for that reason the holy Child
KJV: also that holy thing which shall be born
INT: the born holy one will be called Son

Luke 1:49 Adj-ANS
GRK: δυνατός καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα
NAS: great things for me; And holy is His name.
KJV: great things; and holy [is] his name.
INT: mighty one and holy [is] the name

Luke 2:23 Adj-ANS
GRK: διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ
NAS: SHALL BE CALLED HOLY TO THE LORD),
KJV: shall be called holy to the Lord;)
INT: opening a womb holy to the Lord

Luke 2:25 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ' αὐτόν
KJV: of Israel: and the Holy Ghost was
INT: [the] Spirit was Holy upon him

Luke 3:22 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει
NAS: and the Holy Spirit descended
KJV: And the Holy Ghost descended
INT: Spirit Holy in a bodily form

Luke 11:13 Adj-ANS
GRK: δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν
NAS: Father give the Holy Spirit to those
KJV: give the Holy Spirit
INT: will give Spirit [the] Holy to those that ask

Luke 12:10 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι
NAS: against the Holy Spirit,
KJV: against the Holy Ghost
INT: against the Holy Spirit has blasphemed

Luke 12:12 Adj-NNS
GRK: τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει
NAS: for the Holy Spirit will teach
KJV: For the Holy Ghost shall teach
INT: the indeed Holy Spirit will teach

John 14:26 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει
NAS: But the Helper, the Holy Spirit, whom
KJV: the Comforter, [which is] the Holy Ghost,
INT: Spirit Holy whom will send

John 20:22 Adj-ANS
GRK: Λάβετε πνεῦμα ἅγιον
NAS: to them, Receive the Holy Spirit.
KJV: unto them, Receive ye the Holy Ghost:
INT: Receive Spirit [the] Holy

Acts 1:16 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος
NAS: which the Holy Spirit
KJV: which the Holy Ghost
INT: Spirit Holy by [the] mouth

Acts 3:14 Adj-AMS
GRK: δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον
NAS: But you disowned the Holy and Righteous One
KJV: ye denied the Holy One and the Just,
INT: moreover the holy and righteous one

Acts 4:27 Adj-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου
NAS: against Your holy servant
KJV: against thy holy child Jesus,
INT: against the holy servant of you

Acts 5:3 Adj-ANS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι
KJV: heart to lie to the Holy Ghost, and
INT: Spirit Holy and to keep back

Acts 5:32 Adj-ANS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν
NAS: things; and [so is] the Holy Spirit,
KJV: and [so is] also the Holy Ghost, whom
INT: Spirit Holy whom gave

Acts 8:15 Adj-ANS
GRK: λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον
NAS: for them that they might receive the Holy Spirit.
KJV: they might receive the Holy Ghost:
INT: they might receive [the] Spirit Holy

Acts 8:17 Adj-ANS
GRK: ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον
NAS: on them, and they were receiving the Holy Spirit.
KJV: and they received the Holy Ghost.
INT: they received [the] Spirit Holy

Acts 8:19 Adj-ANS
GRK: λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον
NAS: my hands may receive the Holy Spirit.
KJV: hands, he may receive the Holy Ghost.
INT: he might receive [the] Spirit Holy

Acts 10:44 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας
NAS: these words, the Holy Spirit fell
KJV: these words, the Holy Ghost fell
INT: Spirit Holy upon all

Acts 10:47 Adj-ANS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς
NAS: who have received the Holy Spirit just
KJV: which have received the Holy Ghost as
INT: Spirit Holy received as

Acts 11:15 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ' αὐτοὺς
NAS: to speak, the Holy Spirit
KJV: began to speak, the Holy Ghost fell
INT: Spirit Holy upon them

Acts 13:2 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον Ἀφορίσατε δή
NAS: and fasting, the Holy Spirit
KJV: and fasted, the Holy Ghost said,
INT: Spirit Holy Set apart indeed

Acts 15:8 Adj-ANS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον καθὼς καὶ
NAS: to them giving them the Holy Spirit,
KJV: giving them the Holy Ghost, even
INT: Spirit Holy as also

Acts 19:2 Adj-ANS
GRK: Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες
NAS: to them, Did you receive the Holy Spirit
KJV: Have ye received the Holy Ghost
INT: if [the] Spirit Holy did you receive having believed

Acts 19:2 Adj-NNS
GRK: εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν
NAS: heard whether there is a Holy Spirit.
KJV: whether there be any Holy Ghost.
INT: whether [a] Spirit Holy there is did we hear

Acts 19:6 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ' αὐτούς
NAS: his hands upon them, the Holy Spirit
KJV: upon them, the Holy Ghost came
INT: Spirit Holy upon them

Acts 20:23 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν
NAS: except that the Holy Spirit
KJV: Save that the Holy Ghost witnesseth
INT: Spirit Holy in every city

Acts 20:28 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους
NAS: among which the Holy Spirit has made
KJV: the which the Holy Ghost
INT: Spirit Holy did set overseers

Acts 21:11 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον Τὸν ἄνδρα
NAS: This is what the Holy Spirit
KJV: Thus saith the Holy Ghost, So
INT: Spirit Holy The man

Acts 21:28 Adj-AMS
GRK: κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον
NAS: and has defiled this holy place.
KJV: hath polluted this holy place.
INT: defiled the holy place this

Acts 28:25 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ
NAS: [parting] word, The Holy Spirit
KJV: Well spake the Holy Ghost by
INT: Spirit Holy spoke by

Ephesians 2:21 Adj-AMS
GRK: εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ
NAS: is growing into a holy temple
KJV: groweth unto an holy temple in
INT: to a temple holy in [the] Lord

Ephesians 4:30 Adj-ANS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ
NAS: Do not grieve the Holy Spirit of God,
KJV: grieve not the holy Spirit of God,
INT: Spirit Holy of God

Philippians 4:21 Adj-AMS
GRK: Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ
NAS: Greet every saint in Christ Jesus.
KJV: Salute every saint in Christ
INT: greet every saint in Christ

1 Thessalonians 4:8 Adj-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς
NAS: who gives His Holy Spirit
KJV: us his holy Spirit.
INT: of him Holy to us

Hebrews 3:7 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον Σήμερον ἐὰν
NAS: just as the Holy Spirit
KJV: Wherefore (as the Holy Ghost saith,
INT: Spirit Holy today if

Hebrews 9:1 Adj-NNS
GRK: τό τε ἅγιον κοσμικόν
INT: and sanctuary an earthly [one]

Hebrews 10:15 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον μετὰ γὰρ
NAS: And the Holy Spirit also
KJV: [Whereof] the Holy Ghost also
INT: Spirit Holy with indeed

1 Peter 1:15 Adj-AMS
GRK: καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ
NAS: but like the Holy One who called
KJV: you is holy, so
INT: having called you [is] holy also yourselves

1 Peter 2:5 Adj-NNS
GRK: εἰς ἱεράτευμα ἅγιον ἀνενέγκαι πνευματικὰς
NAS: house for a holy priesthood,
KJV: house, an holy priesthood,
INT: into a priesthood holy to offer spiritual

1 Peter 2:9 Adj-NNS
GRK: ἱεράτευμα ἔθνος ἅγιον λαὸς εἰς
NAS: PRIESTHOOD, A HOLY NATION,
KJV: priesthood, an holy nation,
INT: priesthood a nation holy a people for

1 John 5:7 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ
KJV: the Word, and the Holy Ghost: and
INT: and the Holy Spirit and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page