Matthew 2:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
402 [e]Ἀναχωρησάντων
Anachōrēsantōn
Having withdrawnV-APA-GMP
1161 [e]δὲ
de
thenConj
846 [e]αὐτῶν,
autōn
of them,PPro-GM3P
3708 [e]ἰδοὺ
idou
behold,V-AMA-2S
32 [e]ἄγγελος
angelos
an angelN-NMS
2962 [e]κυρίου
kyriou
of [the] LordN-GMS
5316 [e]φαίνεται
phainetai
appearsV-PIM/P-3S
2596 [e]κατ’
kat’
inPrep
3677 [e]ὄναρ
onar
a dreamN-ANS
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2501 [e]Ἰωσὴφ
Iōsēph
to Joseph,N-DMS
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
1453 [e]Ἐγερθεὶς
Egertheis
Having arisen,V-APP-NMS
3880 [e]παράλαβε
paralabe
takeV-AMA-2S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3813 [e]παιδίον
paidion
ChildN-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3384 [e]μητέρα
mētera
motherN-AFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of Him,PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5343 [e]φεῦγε
pheuge
fleeV-PMA-2S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
125 [e]Αἴγυπτον,
Aigypton
Egypt,N-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1510 [e]ἴσθι
isthi
remainV-PMA-2S
1563 [e]ἐκεῖ
ekei
thereAdv
2193 [e]ἕως
heōs
untilConj
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
3004 [e]εἴπω
eipō
I should tellV-ASA-1S
4771 [e]σοι·
soi
you;PPro-D2S
3195 [e]μέλλει
mellei
is aboutV-PIA-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2264 [e]Ἡρῴδης
Hērōdēs
HerodN-NMS
2212 [e]ζητεῖν
zētein
to seekV-PNA
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3813 [e]παιδίον
paidion
Child,N-ANS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
622 [e]ἀπολέσαι
apolesai
to destroyV-ANA
846 [e]αὐτό.
auto
Him.PPro-AN3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Greek NT: Nestle 1904
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδού, ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοί· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων, ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδού, ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό

Matthew 2:13 Hebrew Bible
הם הלכו משם והנה מלאך יהוה נראה אל יוסף בחלום לאמר קום קח את הילד ואת אמו וברח לך מצרימה והיה שם עד אשר אמר אליך כי הורדוס צדה את הילד לאבדו׃

Matthew 2:13 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܕܝܢ ܐܙܠܘ ܐܬܚܙܝ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܒܚܠܡܐ ܠܝܘܤܦ ܘܐܡܪ ܠܗ ܩܘܡ ܕܒܪ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܘܥܪܘܩ ܠܡܨܪܝܢ ܘܬܡܢ ܗܘܝ ܥܕܡܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܥܬܝܕ ܗܘ ܓܝܪ ܗܪܘܕܤ ܠܡܒܥܝܗ ܠܛܠܝܐ ܐܝܟ ܕܢܘܒܕܝܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now when they had gone, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Get up! Take the Child and His mother and flee to Egypt, and remain there until I tell you; for Herod is going to search for the Child to destroy Him."

King James Bible
And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.

Holman Christian Standard Bible
After they were gone, an angel of the Lord suddenly appeared to Joseph in a dream, saying, "Get up! Take the child and His mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. For Herod is about to search for the child to destroy Him."
Treasury of Scripture Knowledge

the angel.

Matthew 2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appears in …

Matthew 1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD …

Acts 5:19 But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought …

Acts 10:7,22 And when the angel which spoke to Cornelius was departed, he called …

Acts 12:11 And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surety, …

Hebrews 1:13,14 But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, …

Arise.

Matthew 10:23 But when they persecute you in this city, flee you into another: …

Revelation 12:6,14 And the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared of God…

until.

Matthew 2:19,20 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appears in …

Joshua 3:13,17 And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the …

Joshua 4:10,18 For the priests which bore the ark stood in the middle of Jordan…

Daniel 3:25,26 He answered and said, See, I see four men loose, walking in the middle …

Acts 16:36 And the keeper of the prison told this saying to Paul, The magistrates …

for.

Matthew 2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding …

Exodus 1:22 And Pharaoh charged all his people, saying, Every son that is born …

Exodus 2:2,3 And the woman conceived, and bore a son: and when she saw him that …

Job 33:15,17 In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on men, …

Acts 7:19 The same dealt subtly with our kindred, and evil entreated our fathers, …

Revelation 12:4 And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did …

Links
Matthew 2:13Matthew 2:13 NIVMatthew 2:13 NLTMatthew 2:13 ESVMatthew 2:13 NASBMatthew 2:13 KJVMatthew 2:13 Bible AppsMatthew 2:13 Biblia ParalelaMatthew 2:13 Chinese BibleMatthew 2:13 French BibleMatthew 2:13 German BibleBible Hub
Matthew 2:12
Top of Page
Top of Page