ἀνέβη
Englishman's Concordance
ἀνέβη (anebē) — 22 Occurrences

Matthew 3:16 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ
NAS: Jesus came up immediately
KJV: when he was baptized, went up straightway
INT: Jesus immediately went up from the

Matthew 5:1 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ
NAS: the crowds, He went up on the mountain;
KJV: the multitudes, he went up into
INT: the crowds he went up on the

Matthew 14:23 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ
NAS: away, He went up on the mountain
KJV: away, he went up into
INT: the crowds he went up on the

Mark 6:51 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς
NAS: Then He got into the boat
KJV: And he went up unto them
INT: And he went up to them

Luke 2:4 V-AIA-3S
GRK: Ἀνέβη δὲ καὶ
NAS: also went up from Galilee,
KJV: Joseph also went up from Galilee,
INT: went up moreover also

Luke 9:28 V-AIA-3S
GRK: καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ
NAS: and James, and went up on the mountain
KJV: and James, and went up into a mountain
INT: and James he went up on the

Luke 19:4 V-AIA-3S
GRK: τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν
NAS: on ahead and climbed up into a sycamore tree
KJV: before, and climbed up into
INT: the ahead he went up into a sycomore tree

John 2:13 V-AIA-3S
GRK: Ἰουδαίων καὶ ἀνέβη εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: and Jesus went up to Jerusalem.
KJV: and Jesus went up to Jerusalem,
INT: Jews and went up to Jerusalem

John 5:1 V-AIA-3S
GRK: Ἰουδαίων καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς
NAS: and Jesus went up to Jerusalem.
KJV: and Jesus went up to Jerusalem.
INT: Jews and went up Jesus to

John 7:10 V-AIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἀνέβη οὐ φανερῶς
NAS: also went up, not publicly,
KJV: he also up unto the feast,
INT: also he went up not openly

John 7:14 V-AIA-3S
GRK: ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς
NAS: Jesus went up into the temple,
KJV: Jesus went up into
INT: feast [it] being in middle went up Jesus into

John 21:11 V-AIA-3S
GRK: ἀνέβη οὖν Σίμων
NAS: Simon Peter went up and drew the net
KJV: Simon Peter went up, and drew
INT: went up Therefore Simon

Acts 2:34 V-AIA-3S
GRK: γὰρ Δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς
NAS: For it was not David who ascended into heaven,
KJV: is not ascended into
INT: indeed David ascended into the

Acts 7:23 V-AIA-3S
GRK: τεσσερακονταετὴς χρόνος ἀνέβη ἐπὶ τὴν
NAS: of forty, it entered his mind
KJV: forty years old, it came into his
INT: of forty years a period it came into the

Acts 10:9 V-AIA-3S
GRK: πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ
NAS: Peter went up on the housetop
KJV: Peter went up upon
INT: city drawing near went up Peter on

Acts 11:2 V-AIA-3S
GRK: Ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς
NAS: Peter came up to Jerusalem,
KJV: when Peter was come up to Jerusalem,
INT: when also went up Peter to

Acts 21:31 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσις τῷ
NAS: him, a report came up to the commander
KJV: tidings came unto the chief captain
INT: him to kill there came a report to the

Acts 25:1 V-AIA-3S
GRK: τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: later went up to Jerusalem
KJV: three days he ascended from Caesarea
INT: three days went up to Jerusalem

1 Corinthians 2:9 V-AIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη ἃ ἡτοίμασεν
NAS: HAS NOT HEARD, AND [which] HAVE NOT ENTERED THE HEART
KJV: neither have entered into
INT: of man not came which prepared

Ephesians 4:9 V-AIA-3S
GRK: τὸ δέ Ἀνέβη τί ἐστιν
NAS: this [expression], He ascended, what
KJV: (Now that he ascended, what is it
INT: this moreover he ascended what is it

Revelation 8:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς
NAS: of the saints, went up before
KJV: of the saints, ascended up before
INT: And went up the smoke

Revelation 9:2 V-AIA-3S
GRK: ἀβύσσου καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ
NAS: and smoke went up out of the pit,
KJV: pit; and there arose a smoke out of
INT: abyss and there went up smoke out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page