ἀνέβησαν
Englishman's Concordance
ἀνέβησαν (anebēsan) — 10 Occurrences

Matthew 13:7 V-AIA-3P
GRK: ἀκάνθας καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι
NAS: and the thorns came up and choked
KJV: and the thorns sprung up, and choked
INT: thorns and grew up the thorns

Mark 4:7 V-AIA-3P
GRK: ἀκάνθας καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι
NAS: and the thorns came up and choked
KJV: and the thorns grew up, and choked
INT: thorns and grew up the thorns

Luke 18:10 V-AIA-3P
GRK: Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ
NAS: men went up into the temple
KJV: Two men went up into the temple
INT: Two men two went up into the

John 7:10 V-AIA-3P
GRK: Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ
NAS: His brothers had gone up to the feast,
KJV: his brethren were gone up, then went
INT: when however were gone up the brothers

John 11:55 V-AIA-3P
GRK: Ἰουδαίων καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς
NAS: and many went up to Jerusalem
KJV: and many went out of the country
INT: Jews and went up many to

Acts 1:13 V-AIA-3P
GRK: τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν
NAS: they had entered [the city], they went up to the upper room
KJV: they were come in, they went up into
INT: the upper room they went up where were

Acts 8:39 V-AIA-3P
GRK: ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ
NAS: When they came up out of the water,
KJV: when they were come up out of
INT: when moreover they came up out of the

Acts 10:4 V-AIA-3P
GRK: ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον
NAS: and alms have ascended as a memorial
KJV: thine alms are come up for a memorial
INT: alms of you are gone up for a memorial

Revelation 11:12 V-AIA-3P
GRK: ὧδε καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν
NAS: Then they went up into heaven
KJV: hither. And they ascended up to heaven
INT: here And they went up to

Revelation 20:9 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ
NAS: And they came up on the broad plain
KJV: And they went up on the breadth
INT: And they went up upon the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page