ἀνέγνωτε
Englishman's Concordance
ἀνέγνωτε (anegnōte) — 10 Occurrences

Matthew 12:3 V-AIA-2P
GRK: αὐτοῖς Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν
NAS: But He said to them, Have you not read what
KJV: Have ye not read what David
INT: to them Not you have read what did

Matthew 12:5 V-AIA-2P
GRK: ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ
NAS: Or have you not read in the Law,
KJV: have ye not read in the law,
INT: Or not have you read in the

Matthew 19:4 V-AIA-2P
GRK: εἶπεν Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ
NAS: and said, Have you not read that He who created
KJV: Have ye not read, that he which
INT: he said not Have you read that he who

Matthew 21:16 V-AIA-2P
GRK: Ναί οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ
NAS: have you never read, OUT OF THE MOUTH
KJV: Yea; have ye never read, Out of
INT: Yes never did you read Out of [the]

Matthew 21:42 V-AIA-2P
GRK: Ἰησοῦς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς
NAS: to them, Did you never read in the Scriptures,
KJV: Did ye never read in the scriptures,
INT: Jesus never Did you read in the

Matthew 22:31 V-AIA-2P
GRK: νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν
NAS: of the dead, have you not read what
KJV: have ye not read that which was spoken
INT: dead not have you read that having been spoken

Mark 2:25 V-AIA-2P
GRK: αὐτοῖς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν
NAS: to them, Have you never read what
KJV: Have ye never read what
INT: to them Never did you read what did

Mark 12:10 V-AIA-2P
GRK: γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε Λίθον ὃν
NAS: Have you not even read this
KJV: And have ye not read this scripture;
INT: Scripture this did you read [The] stone which

Mark 12:26 V-AIA-2P
GRK: ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ
NAS: rise again, have you not read in the book
KJV: have ye not read in the book
INT: they rise not have you read in the

Luke 6:3 V-AIA-2P
GRK: Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν
NAS: Have you not even read what
KJV: Have ye not read so much as this,
INT: Not even this did you read that which did

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page