314. ἀναγινώσκω (anaginóskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 314. ἀναγινώσκω (anaginóskó) — 32 Occurrences

Matthew 12:3 V-AIA-2P
GRK: αὐτοῖς Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν
NAS: But He said to them, Have you not read what
KJV: Have ye not read what David
INT: to them Not you have read what did

Matthew 12:5 V-AIA-2P
GRK: ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ
NAS: Or have you not read in the Law,
KJV: have ye not read in the law,
INT: Or not have you read in the

Matthew 19:4 V-AIA-2P
GRK: εἶπεν Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ
NAS: and said, Have you not read that He who created
KJV: Have ye not read, that he which
INT: he said not Have you read that he who

Matthew 21:16 V-AIA-2P
GRK: Ναί οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ
NAS: have you never read, OUT OF THE MOUTH
KJV: Yea; have ye never read, Out of
INT: Yes never did you read Out of [the]

Matthew 21:42 V-AIA-2P
GRK: Ἰησοῦς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς
NAS: to them, Did you never read in the Scriptures,
KJV: Did ye never read in the scriptures,
INT: Jesus never Did you read in the

Matthew 22:31 V-AIA-2P
GRK: νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν
NAS: of the dead, have you not read what
KJV: have ye not read that which was spoken
INT: dead not have you read that having been spoken

Matthew 24:15 V-PPA-NMS
GRK: ἁγίῳ ὁ ἀναγινώσκων νοείτω
NAS: place (let the reader understand),
KJV: place, (whoso readeth, let him understand:)
INT: holy (he who reads let him understand)

Mark 2:25 V-AIA-2P
GRK: αὐτοῖς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν
NAS: to them, Have you never read what
KJV: Have ye never read what
INT: to them Never did you read what did

Mark 12:10 V-AIA-2P
GRK: γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε Λίθον ὃν
NAS: Have you not even read this
KJV: And have ye not read this scripture;
INT: Scripture this did you read [The] stone which

Mark 12:26 V-AIA-2P
GRK: ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ
NAS: rise again, have you not read in the book
KJV: have ye not read in the book
INT: they rise not have you read in the

Mark 13:14 V-PPA-NMS
GRK: δεῖ ὁ ἀναγινώσκων νοείτω τότε
NAS: it should not be (let the reader understand),
KJV: not, (let him that readeth understand,)
INT: it should he who reads let him understand then

Luke 4:16 V-ANA
GRK: καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι
NAS: on the Sabbath, and stood up to read.
KJV: and stood up for to read.
INT: and stood up to read

Luke 6:3 V-AIA-2P
GRK: Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν
NAS: Have you not even read what
KJV: Have ye not read so much as this,
INT: Not even this did you read that which did

Luke 10:26 V-PIA-2S
GRK: γέγραπται πῶς ἀναγινώσκεις
NAS: in the Law? How does it read to you?
KJV: the law? how readest thou?
INT: has been written how read you

John 19:20 V-AIA-3P
GRK: τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων
NAS: of the Jews read this
KJV: title then read many of the Jews:
INT: title many read of the Jews

Acts 8:28 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην
NAS: in his chariot, and was reading the prophet
KJV: his chariot read Esaias the prophet.
INT: of him and he was reading the prophet

Acts 8:30 V-PPA-GMS
GRK: ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος Ἠσαίαν τὸν
NAS: up and heard him reading Isaiah
KJV: him read the prophet
INT: heard him reading Isaiah the

Acts 8:30 V-PIA-2S
GRK: γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις
NAS: what you are reading?
KJV: Understandest thou what thou readest?
INT: know you what you read

Acts 8:32 V-IIA-3S
GRK: γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη
NAS: which he was reading was this:
KJV: which he read was
INT: Scripture which he was reading was this

Acts 13:27 V-PPM/P-AFP
GRK: πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν
NAS: of the prophets which are read every
KJV: which are read every
INT: every Sabbath are read having judged [him] they fulfilled [them]

Acts 15:21 V-PPM/P-NMS
GRK: πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος
NAS: who preach him, since he is read in the synagogues
KJV: him, being read in
INT: every Sabbath being read

Acts 15:31 V-APA-NMP
GRK: ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν
NAS: When they had read it, they rejoiced
KJV: [Which] when they had read, they rejoiced
INT: having read moreover they rejoiced

Acts 23:34 V-APA-NMS
GRK: ἀναγνοὺς δὲ καὶ
NAS: When he had read it, he asked
KJV: when the governor had read [the letter],
INT: having read [it] moreover and

2 Corinthians 1:13 V-PIA-2P
GRK: ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ
NAS: what you read and understand,
KJV: than what ye read or acknowledge;
INT: than what you read or even

2 Corinthians 3:2 V-PPM/P-NFS
GRK: γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων
NAS: known and read by all
KJV: known and read of all
INT: being known and being read by all

2 Corinthians 3:15 V-PSM/P-3S
GRK: ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς κάλυμμα
NAS: whenever Moses is read, a veil lies
KJV: when Moses is read, the vail is upon
INT: when anyhow is being read Moses a veil

Ephesians 3:4 V-PPA-NMP
GRK: ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν
NAS: By referring to this, when you read you can
KJV: Whereby, when ye read, ye may
INT: which you are able reading [it] to understand the

Colossians 4:16 V-ASP-3S
GRK: καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ' ὑμῖν
NAS: this letter is read among you, have
KJV: when this epistle is read among you,
INT: And when might be read among you

Colossians 4:16 V-ASP-3S
GRK: Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ καὶ τὴν
NAS: it also read in the church
KJV: cause that it be read also in
INT: of [the] Laodiceans church it might be read and that

Colossians 4:16 V-ASA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε
NAS: of the Laodiceans; and you, for your part read my letter [that is coming] from Laodicea.
KJV: likewise read the [epistle] from
INT: also you might read

1 Thessalonians 5:27 V-ANP
GRK: τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν
NAS: letter read to all
KJV: that this epistle be read unto all
INT: [by] the Lord [that] be read the letter

Revelation 1:3 V-PPA-NMS
GRK: μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ
NAS: Blessed is he who reads and those
KJV: Blessed [is] he that readeth, and
INT: Blessed [is] he that reads and they that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page