βασιλεύσῃ
Englishman's Concordance
βασιλεύσῃ (basileusē) — 1 Occurrence

Romans 5:21 V-ASA-3S
GRK: ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης
NAS: grace would reign through
KJV: grace reign through
INT: grace might reign through righteousness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page