βασιλευόντων
Englishman's Concordance
βασιλευόντων (basileuontōn) — 1 Occurrence

1 Timothy 6:15 V-PPA-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος
NAS: the King of kings and Lord
KJV: Potentate, the King of kings, and Lord
INT: King of those being kings and Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page