βασιλέων
Englishman's Concordance
βασιλέων (basileōn) — 11 Occurrences

Matthew 11:8 N-GMP
GRK: οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν
NAS: soft [clothing] are in kings' palaces!
KJV: [clothing] are in kings' houses.
INT: houses the of kings are

Mark 13:9 N-GMP
GRK: ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν
NAS: governors and kings for My sake,
KJV: rulers and kings for my sake,
INT: governors and kings you will be brought because of

Acts 9:15 N-GMP
GRK: τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε
NAS: the Gentiles and kings and the sons
KJV: and kings, and
INT: and also kings [the] children moreover

1 Timothy 2:2 N-GMP
GRK: ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων
NAS: for kings and all
KJV: For kings, and [for] all
INT: for kings and all

Hebrews 7:1 N-GMP
GRK: κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας
NAS: from the slaughter of the kings and blessed
KJV: the slaughter of the kings, and
INT: slaughter of the kings and having blessed

Revelation 1:5 N-GMP
GRK: ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς
NAS: and the ruler of the kings of the earth.
KJV: the prince of the kings of the earth.
INT: ruler of the kings of the earth

Revelation 16:12 N-GMP
GRK: ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ
NAS: would be prepared for the kings from the east.
KJV: that the way of the kings of the east
INT: way of the kings the of the

Revelation 17:14 N-GMP
GRK: καὶ βασιλεὺς βασιλέων καὶ οἱ
NAS: and King of kings, and those
KJV: King of kings: and
INT: and King of kings and those that [are]

Revelation 17:18 N-GMP
GRK: ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς
NAS: over the kings of the earth.
KJV: reigneth over the kings of the earth.
INT: over the kings of the earth

Revelation 19:16 N-GMP
GRK: γεγραμμένον ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ
NAS: KING OF KINGS, AND LORD
KJV: written, KING OF KINGS, AND LORD
INT: written King of kings and Lord

Revelation 19:18 N-GMP
GRK: φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας
NAS: the flesh of kings and the flesh
KJV: the flesh of kings, and
INT: you might eat flesh of kings and flesh

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page