936. βασιλεύω (basileuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 936. βασιλεύω (basileuó) — 21 Occurrences

Matthew 2:22 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας
NAS: that Archelaus was reigning over Judea
KJV: that Archelaus did reign in Judaea
INT: that Archelaus reigns over Judea

Luke 1:33 V-FIA-3S
GRK: καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν
NAS: and He will reign over the house
KJV: And he shall reign over the house
INT: and he will reign over the

Luke 19:14 V-ANA
GRK: θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ' ἡμᾶς
NAS: this man to reign over
KJV: have this [man] to reign over us.
INT: We are willing [for] this [man] to reign over us

Luke 19:27 V-ANA
GRK: θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ' αὐτοὺς
NAS: who did not want me to reign over
KJV: not that I should reign over them,
INT: having been willing [for] me to reign over them

Romans 5:14 V-AIA-3S
GRK: ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος
NAS: death reigned from Adam
KJV: Nevertheless death reigned from Adam
INT: but reigned death

Romans 5:17 V-AIA-3S
GRK: ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ
NAS: death reigned through
KJV: offence death reigned by one;
INT: death reigned by the

Romans 5:17 V-FIA-3P
GRK: ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ
NAS: of righteousness will reign in life
KJV: of righteousness shall reign in
INT: in life will reign by the

Romans 5:21 V-AIA-3S
GRK: ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία
NAS: so that, as sin reigned in death, even
KJV: as sin hath reigned unto death,
INT: that as reigned the sin

Romans 5:21 V-ASA-3S
GRK: ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης
NAS: grace would reign through
KJV: grace reign through
INT: grace might reign through righteousness

Romans 6:12 V-PMA-3S
GRK: Μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία
NAS: do not let sin reign in your mortal
KJV: sin therefore reign in your
INT: Not therefore let reign sin

1 Corinthians 4:8 V-AIA-2P
GRK: χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε καὶ ὄφελόν
NAS: become rich, you have become kings
KJV: ye are rich, ye have reigned as kings without
INT: apart from us you reigned and I wish

1 Corinthians 4:8 V-AIA-2P
GRK: ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε ἵνα καὶ
NAS: you have become kings without
KJV: I would to God ye did reign, that
INT: I wish surely you did reign that also

1 Corinthians 15:25 V-PNA
GRK: γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ
NAS: For He must reign until He has put
KJV: he must reign, till he hath put
INT: indeed him to reign until that

1 Timothy 6:15 V-PPA-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος
NAS: the King of kings and Lord
KJV: Potentate, the King of kings, and Lord
INT: King of those being kings and Lord

Revelation 5:10 V-PIA-3P
GRK: ἱερεῖς καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς
NAS: to our God; and they will reign upon the earth.
KJV: and we shall reign on
INT: priests and they shall reign over the

Revelation 11:15 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς
NAS: and of His Christ; and He will reign forever
KJV: Christ; and he shall reign for ever
INT: of him and he will reign to the

Revelation 11:17 V-AIA-2S
GRK: μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας
NAS: power and have begun to reign.
KJV: power, and hast reigned.
INT: great and reigned

Revelation 19:6 V-AIA-3S
GRK: Ἁλληλουιά ὅτι ἐβασίλευσεν Κύριος ὁ
NAS: our God, the Almighty, reigns.
KJV: God omnipotent reigneth.
INT: Hallelujah for has reigned [the] Lord

Revelation 20:4 V-AIA-3P
GRK: ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ
NAS: and they came to life and reigned with Christ
KJV: they lived and reigned with Christ
INT: they lived and reigned with

Revelation 20:6 V-FIA-3P
GRK: χριστοῦ καὶ βασιλεύσουσιν μετ' αὐτοῦ
NAS: and of Christ and will reign with Him for a thousand
KJV: of Christ, and shall reign with him
INT: of Christ and will reign with him

Revelation 22:5 V-FIA-3P
GRK: αὐτούς καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς
NAS: will illumine them; and they will reign forever
KJV: light: and they shall reign for ever
INT: them and they will reign to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page