βασιλεὺς
Englishman's Concordance
βασιλεὺς (basileus) — 48 Occurrences

Matthew 2:2 N-NMS
GRK: ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: is He who has been born King of the Jews?
KJV: he that is born King of the Jews?
INT: the [one] having been born King of the Jews

Matthew 2:3 N-NMS
GRK: δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη
NAS: When Herod the king heard
KJV: Herod the king had heard
INT: moreover the king Herod he was troubled

Matthew 14:9 N-NMS
GRK: λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς
NAS: Although he was grieved, the king commanded
KJV: And the king was sorry:
INT: having been grieved the king but on account of the

Matthew 21:5 N-NMS
GRK: Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί
NAS: BEHOLD YOUR KING IS COMING
KJV: Behold, thy King cometh unto thee,
INT: Behold the king of you comes

Matthew 22:7 N-NMS
GRK: ὁ δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη καὶ
NAS: But the king was enraged, and he sent
KJV: But when the king heard
INT: moreover [the] king was angry and

Matthew 22:11 N-NMS
GRK: δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς
NAS: But when the king came
KJV: And when the king came in to see
INT: moreover the king to see the

Matthew 22:13 N-NMS
GRK: τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς
NAS: Then the king said to the servants,
KJV: said the king to the servants,
INT: Then the king said to the

Matthew 25:34 N-NMS
GRK: ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ
NAS: Then the King will say to those
KJV: Then shall the King say unto them on
INT: will say the king to those on

Matthew 25:40 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς
NAS: The King will answer and say
KJV: And the King shall answer and say
INT: having answered the king will say to them

Matthew 27:11 N-NMS
GRK: εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: Him, saying, Are You the King of the Jews?
KJV: Art thou the King of the Jews? And
INT: are the king of the Jews

Matthew 27:37 N-NMS
GRK: ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
KJV: IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
INT: Jesus the king of the Jews

Matthew 27:42 N-NMS
GRK: δύναται σῶσαι βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν
NAS: Himself. He is the King of Israel;
KJV: If he be the King of Israel, let him
INT: his is able to save King of Israel he is

Mark 6:14 N-NMS
GRK: ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης φανερὸν
NAS: And King Herod heard
KJV: [them].And king Herod heard
INT: heard the king Herod [of him] well known

Mark 6:22 N-NMS
GRK: ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν τῷ
NAS: and his dinner guests; and the king said
KJV: them that sat with him, the king said
INT: and [the] king said to the

Mark 6:26 N-NMS
GRK: γενόμενος ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς
NAS: And although the king was very sorry,
KJV: And the king was exceeding sorry;
INT: having been made the king on account of the

Mark 6:27 N-NMS
GRK: ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν
NAS: Immediately the king sent
KJV: immediately the king sent
INT: having sent the king an executioner he commanded

Mark 15:2 N-NMS
GRK: εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: questioned Him, Are You the King of the Jews?
KJV: Art thou the King of the Jews? And
INT: are the King of the Jews

Mark 15:26 N-NMS
GRK: ἐπιγεγραμμένη Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: Him read, THE KING OF THE JEWS.
KJV: written over, THE KING OF THE JEWS.
INT: read The King of the Jews

Mark 15:32 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω
NAS: Let [this] Christ, the King of Israel,
KJV: Let Christ the King of Israel descend
INT: Christ the King of Israel let him descend

Luke 14:31 N-NMS
GRK: ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ
NAS: what king, when he sets
KJV: Or what king, going to make
INT: Or what king proceeding with another

Luke 19:38 N-NMS
GRK: ἐρχόμενος ὁ βασιλεύς ἐν ὀνόματι
NAS: BLESSED IS THE KING WHO COMES
KJV: Blessed [be] the King that cometh
INT: who comes the king in [the] name

Luke 23:3 N-NMS
GRK: εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: Him, saying, Are You the King of the Jews?
KJV: Art thou the King of the Jews? And
INT: are the king of the Jews

Luke 23:37 N-NMS
GRK: εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: If You are the King of the Jews,
KJV: thou be the king of the Jews, save
INT: are the king of the Jews

Luke 23:38 N-NMS
GRK: αὐτῷ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: Him, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
KJV: THIS IS THE KING OF THE JEWS.
INT: him the king of the Jews

John 1:49 N-NMS
GRK: θεοῦ σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ
NAS: of God; You are the King of Israel.
KJV: thou art the King of Israel.
INT: of God you King are

John 12:13 N-NMS
GRK: καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ
NAS: OF THE LORD, even the King of Israel.
KJV: Blessed [is] the King of Israel
INT: even the king of Israel

John 12:15 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται
NAS: BEHOLD, YOUR KING IS COMING,
KJV: behold, thy King cometh, sitting
INT: behold the king of you comes

John 18:33 N-NMS
GRK: εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: and said to Him, Are You the King of the Jews?
KJV: Art thou the King of the Jews?
INT: are the king of the Jews

John 18:37 N-NMS
GRK: Πιλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ
NAS: to Him, So You are a king? Jesus
KJV: Art thou a king then? Jesus
INT: Pilate Then a king are you

John 18:37 N-NMS
GRK: λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγὼ
NAS: [correctly] that I am a king. For this
KJV: I am a king. To this
INT: say [it] that a king am I

John 19:3 N-NMS
GRK: Χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: Hail, King of the Jews!
KJV: said, Hail, King of the Jews! and
INT: Hail king of the Jews

John 19:14 N-NMS
GRK: Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν
NAS: to the Jews, Behold, your King!
KJV: Behold your King!
INT: Behold the king of you

John 19:19 N-NMS
GRK: ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: THE NAZARENE, THE KING OF THE JEWS.
KJV: OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.
INT: Nazareth the king of the Jews

John 19:21 N-NMS
GRK: γράφε Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: Do not write, The King of the Jews;
KJV: Write not, The King of the Jews; but
INT: Write The king of the Jews

John 19:21 N-NMS
GRK: ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: I am King of the Jews.'
KJV: said, I am King of the Jews.
INT: he said King of the Jews

Acts 7:18 N-NMS
GRK: οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ'
NAS: THERE AROSE ANOTHER KING OVER EGYPT
KJV: Till another king arose, which
INT: that arose king another over

Acts 12:1 N-NMS
GRK: Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας
NAS: that time Herod the king laid hands
KJV: Herod the king stretched forth
INT: Herod the king [his] hands

Acts 25:13 N-NMS
GRK: Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη
NAS: had elapsed, King Agrippa
KJV: certain days king Agrippa and
INT: Agrippa the king and Bernice

Acts 26:26 N-NMS
GRK: τούτων ὁ βασιλεύς πρὸς ὃν
NAS: For the king knows about
KJV: For the king knoweth of
INT: these things the king to whom

Acts 26:30 N-NMS
GRK: τε ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ
NAS: The king stood up and the governor
KJV: thus spoken, the king rose up, and
INT: then the king and the

1 Timothy 6:15 N-NMS
GRK: δυνάστης ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων
NAS: Sovereign, the King of kings
KJV: only Potentate, the King of kings, and
INT: Ruler the King of those being kings

Hebrews 7:1 N-NMS
GRK: ὁ Μελχισεδέκ βασιλεὺς Σαλήμ ἱερεὺς
NAS: Melchizedek, king of Salem,
KJV: Melchisedec, king of Salem,
INT: Melchizadek King of Salem priest

Hebrews 7:2 N-NMS
GRK: μὲν ἑρμηνευόμενος Βασιλεὺς Δικαιοσύνης ἔπειτα
NAS: by the translation [of his name], king of righteousness,
KJV: being by interpretation King of righteousness,
INT: indeed translated king of righteousness then

Hebrews 7:2 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Βασιλεὺς Σαλήμ ὅ
NAS: and then also king of Salem, which
KJV: also King of Salem,
INT: moreover also king of Salem which

Hebrews 7:2 N-NMS
GRK: ὅ ἐστιν βασιλεὺς Εἰρήνης
NAS: of Salem, which is king of peace.
KJV: of Salem, which is, King of peace;
INT: which is king of peace

Revelation 15:3 N-NMS
GRK: σου ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν
NAS: are Your ways, King of the nations!
KJV: [are] thy ways, thou King of saints.
INT: of you the King of the nations

Revelation 17:14 N-NMS
GRK: ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων καὶ
NAS: of lords and King of kings,
KJV: of lords, and King of kings: and
INT: he is and King of kings and

Revelation 19:16 N-NMS
GRK: ὄνομα γεγραμμένον ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ
NAS: written, KING OF KINGS,
KJV: a name written, KING OF KINGS, AND
INT: a name written King of kings and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page