διδάσκαλον
Englishman's Concordance
διδάσκαλον (didaskalon) — 5 Occurrences

Matthew 10:24 N-AMS
GRK: ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος
NAS: is not above his teacher, nor
KJV: above [his] master, nor
INT: above the teacher nor a servant

Mark 5:35 N-AMS
GRK: σκύλλεις τὸν διδάσκαλον
NAS: why trouble the Teacher anymore?
KJV: troublest thou the Master any further?
INT: trouble you the teacher

Luke 6:40 N-AMS
GRK: ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον κατηρτισμένος δὲ
NAS: is not above his teacher; but everyone,
KJV: above his master: but every one
INT: above the teacher fully trained moreover

Luke 8:49 N-AMS
GRK: σκύλλε τὸν διδάσκαλον
NAS: do not trouble the Teacher anymore.
KJV: trouble not the Master.
INT: trouble the teacher

Romans 2:20 N-AMS
GRK: παιδευτὴν ἀφρόνων διδάσκαλον νηπίων ἔχοντα
NAS: of the foolish, a teacher of the immature,
KJV: of the foolish, a teacher of babes,
INT: an instructor of [the] foolish a teacher of infants having

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page