Ἤγαγεν
Englishman's Concordance
Ἤγαγεν (Ēgagen) — 8 Occurrences

Luke 4:9 V-AIA-3S
GRK: Ἤγαγεν δὲ αὐτὸν
NAS: And he led Him to Jerusalem
KJV: And he brought him to
INT: he led also him

Luke 10:34 V-AIA-3S
GRK: ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς
NAS: beast, and brought him to an inn
KJV: his own beast, and brought him to
INT: own beast brought him to

John 1:42 V-AIA-3S
GRK: ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς
NAS: He brought him to Jesus. Jesus
KJV: And he brought him to
INT: he led him to

John 19:13 V-AIA-3S
GRK: λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν
NAS: words, he brought Jesus
KJV: that saying, he brought Jesus forth,
INT: words this he brought out

Acts 9:27 V-AIA-3S
GRK: ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς
NAS: took hold of him and brought him to the apostles
KJV: him, and brought [him] to
INT: having taken him brought [him] to the

Acts 11:26 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: and when he had found him, he brought him to Antioch.
KJV: him, he brought him
INT: and having found [him] he brought [him] to Antioch

Acts 13:23 V-AIA-3S
GRK: κατ' ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ
NAS: God has brought to Israel
INT: according to promise raised up to Israel

Acts 23:18 V-AIA-3S
GRK: παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν
NAS: he took him and led him to the commander
KJV: him, and brought [him] to
INT: having taken him brought [him] to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page