71. ἄγω (agó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 71. ἄγω (agó) — 69 Occurrences

Matthew 10:18 V-FIP-2P
GRK: καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ
NAS: and you will even be brought before
KJV: And ye shall be brought before
INT: and kings you will be brought on account of me

Matthew 21:2 V-AMA-2P
GRK: αὐτῆς λύσαντες ἀγάγετέ μοι
NAS: with her; untie them and bring them to Me.
KJV: loose [them], and bring [them] unto me.
INT: her having untied [them] bring [them] to me

Matthew 21:7 V-AIA-3P
GRK: ἤγαγον τὴν ὄνον
NAS: and brought the donkey and the colt,
KJV: And brought the ass, and
INT: they brought the donkey

Matthew 26:46 V-PSA-1P
GRK: ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἰδοὺ ἤγγικεν
NAS: Get up, let us be going; behold,
KJV: Rise, let us be going: behold,
INT: Rise up let us go behold has drawn near

Mark 1:38 V-PSA-1P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς
NAS: He said to them, Let us go somewhere else
KJV: unto them, Let us go into
INT: he says to them Let us go another way into

Mark 13:11 V-PSA-3P
GRK: καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες
NAS: When they arrest you and hand
KJV: when they shall lead [you], and deliver
INT: But when they might lead away you delivering [you] up

Mark 14:42 V-PSA-1P
GRK: ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἰδοὺ ὁ
NAS: Get up, let us be going; behold,
KJV: Rise up, let us go; lo,
INT: Rise let us go behold he who

Luke 4:1 V-IIM/P-3S
GRK: Ἰορδάνου καὶ ἤγετο ἐν τῷ
NAS: from the Jordan and was led around by the Spirit
KJV: Jordan, and was led by the Spirit
INT: Jordan and was led by the

Luke 4:9 V-AIA-3S
GRK: Ἤγαγεν δὲ αὐτὸν
NAS: And he led Him to Jerusalem
KJV: And he brought him to
INT: he led also him

Luke 4:29 V-AIA-3P
GRK: πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως
NAS: Him out of the city, and led Him to the brow
KJV: the city, and led him unto
INT: city and led him unto

Luke 4:40 V-AIA-3P
GRK: νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς
NAS: diseases brought them to Him; and laying
KJV: with divers diseases brought them unto
INT: with diseases various brought them to

Luke 10:34 V-AIA-3S
GRK: ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς
NAS: beast, and brought him to an inn
KJV: his own beast, and brought him to
INT: own beast brought him to

Luke 18:40 V-ANP
GRK: ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν
NAS: and commanded that he be brought to Him; and when he came near,
KJV: him to be brought unto
INT: commanded him to be brought to him

Luke 19:27 V-AMA-2P
GRK: ἐπ' αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ
NAS: over them, bring them here
KJV: over them, bring hither, and
INT: over them bring here and

Luke 19:30 V-AMA-2P
GRK: λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε
NAS: sat; untie it and bring it [here].
KJV: loose him, and bring [him hither].
INT: having untied it bring [it]

Luke 19:35 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς
NAS: They brought it to Jesus,
KJV: And they brought him to
INT: And they led it to

Luke 22:54 V-AIA-3P
GRK: δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον
NAS: Having arrested Him, they led Him [away] and brought
KJV: him, and led [him], and
INT: moreover him they led [him away] and led

Luke 23:1 V-AIA-3P
GRK: πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ
NAS: of them got up and brought Him before
KJV: of them arose, and led him unto
INT: multitude of them led him to

Luke 23:32 V-IIM/P-3P
GRK: Ἤγοντο δὲ καὶ
NAS: who were criminals, were being led away to be put to death
KJV: other, malefactors, led with him
INT: Were led and also

Luke 24:21 V-PIA-3S
GRK: ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ' οὗ
KJV: this, to day is the third
INT: this day it brings from which

John 1:42 V-AIA-3S
GRK: ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς
NAS: He brought him to Jesus. Jesus
KJV: And he brought him to
INT: he led him to

John 7:45 V-AIA-2P
GRK: τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν
NAS: to them, Why did you not bring Him?
KJV: have ye not brought him?
INT: why not did you bring him

John 8:3 V-PIA-3P
GRK: Ἄγουσιν δὲ οἱ
NAS: and the Pharisees brought a woman
KJV: and Pharisees brought unto him
INT: Bring moreover the

John 9:13 V-PIA-3P
GRK: Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς
NAS: They brought to the Pharisees
KJV: They brought to the Pharisees
INT: They bring him to

John 10:16 V-ANA
GRK: δεῖ με ἀγαγεῖν καὶ τῆς
NAS: I must bring them also,
KJV: I must bring, and they shall hear
INT: it behoves me to bring and the

John 11:7 V-PSA-1P
GRK: τοῖς μαθηταῖς Ἄγωμεν εἰς τὴν
NAS: to the disciples, Let us go to Judea
KJV: to [his] disciples, Let us go into
INT: to the disciples Let us go into

John 11:15 V-PSA-1P
GRK: ἐκεῖ ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν
NAS: that you may believe; but let us go to him.
KJV: nevertheless let us go unto
INT: there But let us go to him

John 11:16 V-PSA-1P
GRK: τοῖς συμμαθηταῖς Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς
NAS: Let us also go, so
KJV: Let us also go, that we
INT: to the fellow disciples Let go also us

John 14:31 V-PSA-1P
GRK: ποιῶ Ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἐντεῦθεν
NAS: Me. Get up, let us go from here.
KJV: I do. Arise, let us go hence.
INT: I do Rise up let us go from here

John 18:13 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν
NAS: and led Him to Annas first;
INT: and they led [him] away to Annas

John 18:28 V-PIA-3P
GRK: Ἄγουσιν οὖν τὸν
NAS: Then they led Jesus from Caiaphas
KJV: Then led they Jesus from
INT: They lead therefore

John 19:4 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῖς Ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν
NAS: to them, Behold, I am bringing Him out to you so
KJV: unto them, Behold, I bring him forth
INT: to them Behold I bring to you him

John 19:13 V-AIA-3S
GRK: λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν
NAS: words, he brought Jesus
KJV: that saying, he brought Jesus forth,
INT: words this he brought out

Acts 5:21 V-ANP
GRK: τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς
NAS: [orders] to the prison house for them to be brought.
KJV: to have them brought.
INT: the jail to bring them

Acts 5:26 V-AIA-3S
GRK: τοῖς ὑπηρέταις ἦγεν αὐτούς οὐ
NAS: with the officers and [proceeded] to bring them [back] without
KJV: the officers, and brought them
INT: the officers brought them not

Acts 5:27 V-APA-NMP
GRK: ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς
NAS: When they had brought them, they stood
KJV: And when they had brought them,
INT: having brought moreover them

Acts 6:12 V-AIA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ
NAS: up to him and dragged him away and brought him before
KJV: him, and brought [him] to the council,
INT: him and brought [him] to the

Acts 8:32 V-AIP-3S
GRK: ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς
NAS: was this: HE WAS LED AS A SHEEP
KJV: was this, He was led as a sheep
INT: to slaughter he was led and as

Acts 9:2 V-ASA-3S
GRK: γυναῖκας δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: and women, he might bring them bound
KJV: women, he might bring them bound
INT: women having bound he might bring [them] to Jerusalem

Acts 9:21 V-ASA-3S
GRK: δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς
NAS: here for the purpose of bringing them bound
KJV: intent, that he might bring them bound
INT: bound them he might bring to the

Acts 9:27 V-AIA-3S
GRK: ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς
NAS: took hold of him and brought him to the apostles
KJV: him, and brought [him] to
INT: having taken him brought [him] to the

Acts 11:26 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: and when he had found him, he brought him to Antioch.
KJV: him, he brought him
INT: and having found [him] he brought [him] to Antioch

Acts 13:23 V-AIA-3S
GRK: κατ' ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ
NAS: God has brought to Israel
INT: according to promise raised up to Israel

Acts 17:15 V-AIA-3P
GRK: τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν
NAS: Paul brought him as far
KJV: Paul brought him
INT: Paul brought [him] unto Athens

Acts 17:19 V-AIA-3P
GRK: Ἄρειον Πάγον ἤγαγον λέγοντες Δυνάμεθα
NAS: And they took him and brought him to the Areopagus,
KJV: him, and brought him unto
INT: Ares Hill they brought [him] saying Are we able

Acts 18:12 V-AIA-3P
GRK: Παύλῳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ
NAS: Paul and brought him before
KJV: Paul, and brought him to
INT: Paul and led him to

Acts 19:37 V-AIA-2P
GRK: ἠγάγετε γὰρ τοὺς
NAS: For you have brought these men
KJV: For ye have brought hither these men,
INT: you brought indeed the

Acts 19:38 V-PIM/P-3P
GRK: λόγον ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ ἀνθύπατοί
NAS: the courts are in session and proconsuls
KJV: the law is open, and
INT: a matter courts are held and procounsuls

Acts 20:12 V-AIA-3P
GRK: ἤγαγον δὲ τὸν
NAS: They took away the boy alive,
KJV: And they brought the young man alive,
INT: they brought moreover the

Acts 21:16 V-PPA-NMP
GRK: σὺν ἡμῖν ἄγοντες παρ' ᾧ
NAS: came with us, taking us to Mnason
KJV: of Caesarea, and brought with them one
INT: with us bringing [one] with whom

Acts 21:34 V-PNM/P
GRK: θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς
NAS: he ordered him to be brought into the barracks.
KJV: him to be carried into
INT: riot he commanded to be brought him into

Acts 22:5 V-FPA-NMS
GRK: Δαμασκὸν ἐπορευόμην ἄξων καὶ τοὺς
NAS: off for Damascus in order to bring even
KJV: Damascus, to bring them which were
INT: Damascus I went to bring also those

Acts 23:10 V-PNA
GRK: μέσου αὐτῶν ἄγειν τε εἰς
NAS: and take him away from them by force, and bring him into the barracks.
KJV: and to bring [him] into
INT: midst of them to bring [him] moreover into

Acts 23:18 V-AIA-3S
GRK: παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν
NAS: he took him and led him to the commander
KJV: him, and brought [him] to
INT: having taken him brought [him] to the

Acts 23:18 V-ANA
GRK: τὸν νεανίσκον ἀγαγεῖν πρὸς σέ
NAS: me to him and asked me to lead this
KJV: unto [him], and prayed me to bring this
INT: young man to lead to you

Acts 23:31 V-AIA-3P
GRK: τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς
NAS: Paul and brought him by night
KJV: took Paul, and brought [him] by night
INT: Paul brought [him] by night

Acts 25:6 V-ANP
GRK: τὸν Παῦλον ἀχθῆναι
NAS: and ordered Paul to be brought.
KJV: commanded Paul to be brought.
INT: Paul to be brought

Acts 25:17 V-ANP
GRK: βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα
NAS: the man to be brought before me.
KJV: the man to be brought forth.
INT: judgment seat I commanded to be brought the man

Acts 25:23 V-AIP-3S
GRK: τοῦ Φήστου ἤχθη ὁ Παῦλος
NAS: of Festus, Paul was brought in.
KJV: commandment Paul was brought forth.
INT: Festus was brought Paul

Romans 2:4 V-PIA-3S
GRK: μετάνοιάν σε ἄγει
NAS: of God leads you to repentance?
KJV: the goodness of God leadeth thee to
INT: repentance you leads

Romans 8:14 V-PIM/P-3P
GRK: πνεύματι θεοῦ ἄγονται οὗτοι υἱοὶ
NAS: For all who are being led by the Spirit
KJV: as many as are led by the Spirit
INT: by [the] Spirit of God are led these sons

1 Corinthians 12:2 V-IIM/P-2P
GRK: ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι
NAS: idols, however you were led.
KJV: idols, even as ye were led.
INT: as anyhow you might be led led away

Galatians 5:18 V-PIM/P-2P
GRK: δὲ πνεύματι ἄγεσθε οὐκ ἐστὲ
NAS: But if you are led by the Spirit,
KJV: But if ye be led of the Spirit, ye are
INT: moreover [the] Spirit you are led by not you are

1 Thessalonians 4:14 V-FIA-3S
GRK: τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ
NAS: God will bring with Him those
KJV: will God bring with him.
INT: Jesus will bring with him

2 Timothy 3:6 V-PPM/P-ANP
GRK: σεσωρευμένα ἁμαρτίαις ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις
NAS: with sins, led on by various
KJV: with sins, led away with divers
INT: burdened with sins led away by lusts various

2 Timothy 4:11 V-PMA-2S
GRK: Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ
NAS: up Mark and bring him with you, for he is useful
KJV: Take Mark, and bring him with thee:
INT: Mark having taken bring with yourself

Hebrews 2:10 V-APA-AMS
GRK: εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν
NAS: are all things, in bringing many
KJV: [are] all things, in bringing many
INT: to glory having brought the author

James 4:13 V-PMA-2S
GRK: Ἄγε νῦν οἱ
INT: Come now you who

James 5:1 V-PMA-2S
GRK: Ἄγε νῦν οἱ
INT: Come now

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page